Sunday, December 31, 2006

Drunk on Shadows

You are XX and I am XY.
Your chatterbox 'X's are blind
My mascular 'X' & 'Y' are deaf & mute.
You are still looking as I am talking.

From: Talks-with-actions of the XY tribe
To: Cares-for-words of the XX tribe

XY هستی و من XX تو
های پرحرف تو کورندX
مردانه من کر و لال XY
من هنوز برایت حرف میزنم
در حالیکه تو نگاهم میکنی
XY از: با- رفتار - حرف - میزند از قبیله
XX به: به - کلمات - اهمیت - میدهد از قبیله

Thursday, December 28, 2006

This Sad Wing Of Destiny

Forget all we are told,
talk to the stranger I am,
before we get too old.
In the end we are all the product of
our moms talking to a stranger.
.همه چیزهایی که به ما گفته اند را فراموش کن
،با من غـریـبـه حرف بزن
.قبل از این که خیلی بزرگ شویم
در نهایت ما هم محصول
.حرف زدن مادرانمان با غریبه ای هستیم

Tuesday, December 26, 2006

Down To This...

1. If there was no Roger Waters, my religion had no prophets & no holy book.
Without decent music, no prayer was to be held.
2. Take my advice as a victim; noone & I mean NO ONE deserves to be overvalued.
3. Farsi seems awkward, in love language. English, French...
4. There is nothing wrong with singing along, loud, with your fave songs
& laughing your heart out when watching Becker, Friends, 3rd rock from the sun...
5. Don't ever doubt giants & their ability to have blogs.
6. Ain't boys banal when they pretend to be men & girls when they try to seduce?

"Me thanks all the ones who've tagged me, tags no one in particular & leaves an open invitation."

۱دین من بدون راجر واترز نه پبامبری دارد و نه کتاب مقدسی
و بدون موسیقی ارزشمند،برگزاری هر گونه عبادتی بی معناست
۲حرف این قربانی رو قبول کن: هــــیـــچ کــــس، به معنای واقعی کلمه
ارزش بیش از حد ارزش دادن رو نداره
۳زبان فارسی در مقوله عشقی بسی نخراشیدست. انگلیسی، فرانسه
۴همخوانی با آهنگهای مورد علاقه و بلند خندیدن در حالایکه
بکر، فرندز، ترد راک فرام د سان ... میبینین هــــــــیــــچ ایرادی نداره
۵هیچ وقت به غولها و توانایی اونها برای بلاگر بودن شک نکن
۶حوصله سربر نیستند پسران وقتی تظاهر به مردانگی میکنند و
دختران وقتی ماسک دلربایی به چهره میزنند؟

Thursday, December 21, 2006

Cooling Down

Waste with my friends n' family,
The time I promise to spend with myself.

با خانواده و دوستان سپری میکنم
.وقتی را که بارها به خود قـولش را میدهم

Monday, December 18, 2006

Global Cooling

My blankets are unable to keep me warm.
.پتـوهایـم از گرم نگه داشتـنم عاجزنـد

Friday, December 15, 2006

If I were you

I feel sad for you as well,
you who accuse me of having a natural internal happiness.
How stupidly can't your frozen brain to medulla comprehend,
that only the saddest can wear ever-happy masks.

Do I have to repeat myself that
In the short distance between Feri & Ajdar
There are more things than just the hot French Fries
to burn the souls of the African-hearted like me?

دلم میسوزد برای تو هم
.تویی که من را به سرحالی ذاتی متهم میکنی
چقدر ابلهانه مغز تا بصل النخاع یخ زده ات نمیفهمد
.که تنها آدمهای غمگین صورتکهای همیشه شاد دارند و بس

باز هم باید تکرار کنم آخر این را
که در فاصله کوتاه فری تا اژدر
چیزهایی بیشتر از سیب زمینی داغ است
که جان آدمهای آفریقایی دلی همچو مرا میسوزاند؟

Wednesday, December 13, 2006

My Endless Mundane Weeks...

All my Saturdays & Sundays,
have turned into Mondays & Tuesdays.

.همه پنجشنبه-جمعه هایم، به شنبه-یکشنبه تبدیل شده اند

Wednesday, December 06, 2006

Stupidity wins hearts...

It is just not for me dude!
GFs are for the ones who can tolerate
listening to a ten minute unilateral conversation
praising the local resturant's lettuce salad with a smile
& intrupt it with complimenting the muse's pedicure, manicure &
pale highlight! & that's definitely not me!
I am leaving this court to join Virgin Mary's team.

اصلا من به درد این کار نمیخورم
داشتن مال اوناییه که میتونن گوش دادن GF
به یک مکالمه یک طرفه در وصف سالاد کاهوی
اغذیه فروشی سر کوچه رو، لبخند به لب تحمل کنن و
در نهایت بحث رو با تعریف از پدی کور، مانی کور و
!هایلایت رنگپریده ای که ندیدن به پایان ببرن! نه من
.اصلا من ترک زمین میکنم و میرم توی تیم مریم مقدس اینا

Monday, December 04, 2006

Pick your flowers before the wedding PLEASE!

" Ma demoiselle ... I ask for the third time..."
An ordinary comment: hmmm... Excuse me ma'am, Have you just found this hunk in the street or what!?
Moral: For a better, faster outcome, maybe guys should handle the flower picking as well!
"...دوشیزه محترمه خانوم ... برای بار سوم میپرسم"
یک سوال:اممم ببخشید خانوم! مگه شما این آقا روهمین الان تو خیابون پیدا کردین؟
نتیجه گیری: به منظور سر و سامان دادن قضایا، شاید بهتر باشه گل چیدن هم به آقایون محول بشه

Friday, December 01, 2006

Winter-Blind!

Like I haven't got enough problems already!
What is it with these new knee high boots!!

!مثل اینکه خودم به اندازه کافی مشکل ندارم
آخه این چکمه های زیر زانو رو هم باید تحمل کنم؟

Sunday, November 26, 2006

The Rainy Night In The Chevi

The only real family cars
with enough space for two in the back
were the 1987 Chevis & definitely not the
recent ships they build for 5.

تنها ماشینهای خانوادگی به معنی واقعی کلمه
که دو نفر به راحـتی عـقـبشـون جا مـیـشـدن
...شورلتهای 1987 بودن و بس نه این کشتیهای 5 نفره این روزها

Tuesday, November 21, 2006

Armenia is not an option dude!

Camcorders used to be all about trademarks & quality.
Now they are all about the better escape roots they provide.


.دوربینهای فیلمبرداری رو با کیفیت و مارکشون میسنجیدیم
.ولی حالا فقط مهمه ببینی کدومشون راه فرار بهتری ارائه میدن

Thursday, November 16, 2006

A Pensive Dickhead

Who says men have got two brains??

کی گفته که مردها دو تا مغز دارن؟؟

Monday, November 13, 2006

No Smoking, No Dogs & No Cellphones

- Let's go to your room.
-- Under the condition that you strip yourself of your camera-cellphone at the enterance!


بریم تو اتاق تو؟ -
!به شرطی که موبایل دوربین دارت رو جلوی در تحویل بدی --

Tuesday, October 31, 2006

Bad timing in God's council

Yo, God! why is it that,
I am not that handsome to be in Hollywood
& not that ugly to become a president?
Guess you sent me to the wrong bed at the wrong time. ha?
Alas...

آهای خدا، من نمیفهمم چرا
نه اونقدر خوشتیپ شدم که از هالیوود سر در بیارم
.و نه اونـقـدر زشـت که رئیـس جـمهـور بـشـم
احتمال میدم من رو در زمان نامناسب به تخت نامناسب فرستاده باشی. مگه نه؟
...ا که هی

Wednesday, October 25, 2006

Surrow Moves With Clouds

Sometimes I badly miss the wife I've never had.

.گاهی دلم بدجوری برای همسری که هیچوقت نداشتم تنگ میشه

Monday, October 23, 2006

Success is some steps away

We live among people who think,
they are living in the Steps'-ville & don't hesitate
to demolish the Step-men they have climed passed
while sleeping with their Ladder-man & Elevator-man dolls at night!
That's why I have installed anti-personnel mines
& unpassable high walls around me.

ما بین آدمهایی زندگی میکنیم که فکر میکنن
توی شهر پله ها زندگی میکنن واز خراب کردن
آدم پله ای هایی که ازشون رد میشن هم دریغ نمیکنن
.در حالیکه شبها با عروسکهای مرد نردبونی و مرد آسانسوریشون میخوابن
به همین دلیله که من خودم رو مین گذاری کردم
.و دور خودم دیوارهای بلند صعب العبور کشیدم

Saturday, October 21, 2006

A Twinkling Dark Thought

Sometimes I am amzed by the fact,
that despite men's potentials in challenging women,
why hasn't the word 'girl-talk' transformed into 'boy-talk' yet?
Political? women's rights? a foreign refree from Italian Serie A?
Hey but that only sometimes comes to my mind.
بعـضی وقـتها متعجب مـیشـم از اینکه
با وجود قدرت رقابت بالای آقایون در این رشته
چرا به جای کلمه 'خاله زنک' نمیگن ' دایی مردک'؟
سیاسیه؟ حقوق زنان؟ نیاز به داور خارجی از سری آ ایتالیا؟
!ولی خوب، فـقـط بعضی وقـتا متعجب میشم

Thursday, October 19, 2006

Promiscuous Life

I am gonna let you in on a secret.
After his endless efforts,
'Life' has finally managed to make me pregnant as well!

.مـیخوام یه رازی رو باهات در میـون بزارم
،پس از تلاشهای بی وقفه، زندگی بالاخره موفق شد
!مـن رو هـم باردار کـنه

Tuesday, October 17, 2006

Till The Wind Drops

I am dumbstruck!
Why is the chill different
at the beginning of Autumn & the beginning of Spring?
Don't tell me it's cause we count the chicks when Autumn ends!

از فهم من خارجه
چرا سرمای اول پاییز با سرمای اول بهار متفاوته؟
چون که آخر پاببز جوجه رو میشمرن لابد؟؟؟

Sunday, October 15, 2006

They Just Manage To

How do our parents manage to stay together for this long,
is the biggest mystery of my life!

بـزرگـتـرین مـعـمـای زنـدگی مـن ایـنه کـه بـفـهـمـم
چطوری پدر و مادرهای ما این همه مدت میتونن با هم زندگی کنن

Wednesday, October 04, 2006

Taost a bloody drink

Congratulations everyone!
We vampires are in majority now!

!به همتون تبریک میگم
!حالا ما خون آشامها در اکثریتیم

Sunday, October 01, 2006

One man's pain is the next man's pleasure

Gentlemen;
To solve Tehran's unbearable evening traffic jam,
It is advisable to extend Ramadan for another 11 months.
Tehran's traffic solutions pass through the stomach.

آقایون؛
،به منظور حل مشکل ترافیک غیر قابل تحمل تهران
.پیشنهاد میشه که ماه رمضان، ١١ ماه دیگه تمدید بشه
.گویا مسیر حل مشکل ترافیک تهران از راه شکم میگذره

Friday, September 29, 2006

Siblings of the same origin

There are two ways to have a child
& the stork delivered us both! remember?
Yeah! Right!
.دو راه برای بچه دار شدن هست
من و تو رو که لک لکه آورده! یادته؟
!صد البته

Wednesday, September 27, 2006

Wake up! It's 7 p.m!

Hey, Don't tell me it is you, you see in the mirror!
The only one who saw the real you was the mid-wife!
You are now a mixture of the traitors' refelctions dude!
Parents, friends, teachers, politicians & the clerics.
There is no YOU!

!آهای، نگو که وقتی توی آینه نگاه میکنی خودت رو میبینی
!تنها کسی که توی واقعی رو دیده خانم ماما بوده عزیزم
!توالان فقط مخلوطی از بازتاب اون خائنهایی رفیق
.والدین، دوستها، معلمها، سیاستمدارها و مبلغین دینی
!تویی وجود نداری

Tuesday, September 26, 2006

NaCl + The unknown element

You are a spoilt bastard!
We had eaten bread & salt together!
& now you have broken the salt-shaker??
I never thought I'ld be saying this but;
You are a very SALT-UNFAMILIAR person!

قدرت بینگالایی قادر به ترجمه انگلیسیه این متن نیست

Saturday, September 23, 2006

Vote for sale here!

You know what?
I am still undecided!
I can't seem to decide which one is more tragic;
9/11, Titanic or the first day of school... hmmm...

میدونی چیه؟
.من هنوز نظری ندارم
.هنوز نمیتونم بگم که کدوم یکی غم انگیزتره
...١١ سپتامبر، تایتانیک یا اول مهر

Wednesday, September 20, 2006

Loan Lee Ness

Hostility is friendship.

.دشمنی بهترین دوستیه

Friday, September 15, 2006

Newton, Einstein & Bingala

If you blind fold me when I am deep asleep
and take me to wherever in the city of smoke
I can tell you my whereabouts.
Not because I have memorized the map
but with the help of the divine "Bingalic proportion";
Manto/Chador ratio.
Hey & you don't need to wait for the stars to navigate!

P.S: This is only an honest scientific fact
& is not in anyway loaded.

اگه وقتی تو خواب عمیقم، چشمام رو ببندین
،و هـر جـای شـهـر دود بـبریـنـم
.بازم میتونم حدود جام رو حدس بزنم
.هیچ ربطی هم به حفظ بودن نقشه نداره
بلکه فقط با استفاده از" نسبت بینگالایی": نسبت مانتو به چادر
!دیگه لازم هم نیست تا ظهور ستاره ها برای پیدا کردن مسیرتون صبر کنید

Friday, September 08, 2006

Armed only by God's-will & a Sanity bullet-proof cloak

This is an empty-handed arm robbery!
Put all the money in your vault in this bag.
Anybody moves & I curse you all to go to hell.

!این یک سرقت مسلحانه با دست خالیه
.همه پولهای صندوق رو توی این کیف خالی کن
.کسی از جاش حرکت کنه، نفرینتون میکنم برین به جهنم

Tuesday, September 05, 2006

A zebra of rainbow stripes

برای منی که آدمها رو به علت
کوررنگی مصلحتی، از روی رنگشون میشناختم
زندگی کردن بین اشی مشی صفتهایی
بـا حـوضـچـه های نـقـاشی پـورتابـل
.بـدون مـترجم نقـاشی، قابل تحملتره

یه سگ راهنما میخرم و یه عینک آفتابی سیـــــاه
Convertible و با یکی از این عصا سفیدهای
.مورس میزنم SOS به اونهایی که زیر زمینن
---
: برای اندازه گیری قدرت تغییر رنگ SIواحد
1 Ashi Mashi = 100 Color/hour

Friday, September 01, 2006

Tuesday, August 29, 2006

A carton of BMW-630 Milk please

دو راه برای بلند شدن هست؛
یا بایـد شـیر زیاد بـخـوریـن
یا خودتون رو سر راه اونایی که شیر زیاد خوردن قرار بدین

و همه مطمئنا شیر زیاد میخورین دیگه

Monday, August 28, 2006

Life's Bingalic Classification

سـکـسکـه
سکسک
سکـس
سک
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Friday, August 25, 2006

No Face, No Name but give me your Number!

هر وقت احـساس بی توجـهی و تـنهایی کـردین
یه روسری گلگلی بزارین و سوار پراید هاچبکتون بشین
و بیفـتـین توی خیابـونای تهـران. حـتی شـما آقـایون عـزیـز

Wednesday, August 23, 2006

God wants his secrets never to be told

ازعلائم اسکـیزوفرنی داشـتن هذیان و توهـمه
همراهی توهم بینایی و توهم شنوایی نشانه وخامت بیماریه

جـنون مشـترک عبارت است از هذیان مشترک دو یا چنـد نفـر
در این رابطه یک نفر با سیستم روانی جا افتاده و هوش بالا، جنون خودش رو
به افـراد با اعـتماد به نـفـس پایین و وابسته تلـقین مـیکنـه

نزول جبرئیل بر پیامبر اسلام وعید مبعث بر مسلمانان مبارک

Happy Docotr's day to all the overworking undervalued white coats

Sunday, August 20, 2006

So the Calender Favors You a Bit

بزرگترها اونایین که بچه بودن خودشون رو بیشتر انکار میکنن

Friday, August 18, 2006

CBS filmed; Dumb & Dumber than Dumb & Dumber!

!آقای والاس از آقای دکتر نپرسیدین غذای مورد علاقشون چیه
!دکتر، به عنوان یادگاری با مهمان به سبک فوتبالی کتتون رو عوض میکردین

مثل این بسازنFunnyحالا مهران مدیری و هالبیوود سعی کنن یه سکانس
.گویا این مصاحبه هم حکم معجزه داره

Joey, Ross & Chandler look so lame & minimal tonight. It's a miracle.

Wednesday, August 16, 2006

Osama, Mahmud, Lahud, Hassan, George...

میمون یه نگاه دیگه به چرخه داروین انداخت
به تصـویر تلویزیون گوشـه اتاقـش خـیـره شـد
CNN, BBC, Euronews, Aljazeereh, Al alam, شبکه خبر
قلیون موزش رو پکی زد و با خودش زمزمه کرد
.دنـیـا تـحـت سـلـطـه مـاسـت

Saturday, August 12, 2006

Ay Woman, Where, Where!?

جمعه ها پارک ملت پره از راکتهای بدمینتونی که از توی زهشون
، میتونی صورتهای شطرنجیه عنکبوتهایی رو ببینی
که با توپ والیبال طعمه هاشون رو فراری میدن
به سمت تارهای صوتی که با هارمونی خاصی زمزمه میکنن؛
.حالا بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، اونجا نه

گویا بدمینتون ایمان و ذهن روبا هم از راه بدر میکنه :Warning

Do Not Try This At Home

Wednesday, August 09, 2006

Haji had 4 wives, 3 farms, 2 BEEPs & 1 foot

از این پس فقط مکه رفته های بـرره میتونن
.نقش نخـودپاش سـپاه رو بازی کنن

Monday, August 07, 2006

Shame comes after Safety - PG 18.9

آقای محترمی که مثل مجرمها
نیم ساعت وایمیستی تا همه برن و
بعـد از پایـیـدن دقیق چـپ و راسـت
با صدای ضعیفی که خودتم نمیشنوی
از داروخـونه چیه پـیـرکاندوم مـیخوای
عزیزم شما فکر میکنی بقیه مردم شبا چی کار میکنن؟

Thursday, August 03, 2006

& then they laugh me off!

ببخشید خانوم، قیافتون برام خیلی آشناست
دبیرستان با هم همکلاس نبودیم؟

Sunday, July 30, 2006

Tom had whiskers & so did she

گربه ها، موشها و بقیه سیبیلسانان همه یا مذکرن
یا مونـث هایی که مشکلات شدید هورمونی دارن

Sunday, July 23, 2006

A white-coat's confession

بیمارستان تنها جاییه که میشه
بدون واسطه و مزاحمت کـلمات
صدای واقعیه قـلـب آدمها رو شـنیـد
راستی میدونی اگه دکترها رازدار نبودن
راز داوینچی شاید هیچوقت معروف نمیشد؟

Thursday, July 20, 2006

Leave your message after the BEEEEEEEEEEP

.هیچ کس با مهربون بودن چیزی رو که میخواد بدست نمیاره
.نه دختر مهربون، نه خرس مهربون و نه من پیتزاخور

Note : No animals were harmed in this process but no idea about human actors.
Suggestion: Listen to any song you like fitting a Titanic-heart-sinking situation.
Special Thanks To : God All-righty, mom-dad & the unknown monkey

Monday, July 17, 2006

Tomorrow is never too late

کی میگه فردا دیره؟
خیلی کارها رو اصلا ساختن که آدم
با یک نگاه بی تقاوت زرنگ آلود بزارشون برای فردا
و تا فردا به فردا رشوه بده که اینم از اون
.فرداهایی باشه که هـیچوقت نـمیان

تا قبل از فردا باید زنگید به ترمبنال و
.دید فردا سر وقت میرسه یا بازم تاخیر داره

A citizen of the "Emruz" Country

Friday, July 14, 2006

Revealed in a mirror

مردم عجیبن وقتی آدم غریبه
صورتها زشـتن وقـتی آدم تنهاست
خانومها بدجنسن وقتی آدم رو بورس نیست
حتی زمینها ناهموارن وقتی آدم روی زمین ولو شده
آدمـها ناهـموارن وقـتی حتی زمـین زیر آدم ولو شده
وقتی آدم بدجنسه خانومها رو بورس نیستن
وقـتی آدم زشـته صورتـها تـنهان
آدم عجیبه وقتی مردم غریبن

Moral: Take your mental pills before delusions appear

Wednesday, July 12, 2006

Full moon effect on BIGfoot

٤٦ - ٣٥ محدوده افرادیه که
نه هیچ وقت لذت واقعیه پیدا کردن یک جفت کفش رو چشیدن
غول درخت لوبیای سحرآمیز رو میتونن بپوشن Lubiadidas نه کفش
.نه کفش بلوریه سیندرلا به پاشون میخوره
،بازم خوش به حال تو که حداقل
.هیش کی توی این محدوده نمیتونه پا تو کفشت بکنه

47 - 34 = 12+1!

Sunday, July 09, 2006

Bingala's Symphony # Life

تیک-تاک
تیک-تاک
تیک-تاک ، بوم بوم
تیک-تاک ، بوم بوم
.
.
.
تیک-تاک ، بوم بوم
تیک-تاک ، بوم بوم
تیک-تاک
تیک-تاک

Thursday, July 06, 2006

Duff --> Duffence --> Duffend

نه بوعلی، نه امیر کبیر، نه کریم خان
نه کارگزاران، نه چپ و نه راست
هیچ کس مثل مرحومه داف السلطنه
.به این مردم خدمت نکرد

Pay attention to the DUFF hologram Before Purchase

Monday, July 03, 2006

Fantastic 4; A Simple Genetic Rule

بچه ها یا شبیه مامان و باباشون میشن
یا شبیه مادر و پدرشون

Me revealing "Darwin's Code"

Friday, June 30, 2006

Genie in Mission Impossible ١٣-13

داش غولی، به عنوان آرزوی ٧٥/١
اگه مثل این آقاهه یه روزی استاد شـدم و بالای سن داشـتم
با کت شلوار مشکی، دست در جیب برای ٥٣/٣٣٥ نفر درس میدادم
.لطفا حواست به این زیپ مبارک گریز پای آبروبر باشه

.تبصره: به استثناء مواردی که باطن قرمز یا خال خالی باشه
شاهد ١٣ ردیف ١٣

Tuesday, June 27, 2006

Paint your horses red

حتما باید تو رو با مایکل شوماخر میدیدم
تا بفهمم اسب قرمزحالا مد شده؟

Sunday, June 25, 2006

Tiger's the man!

"زندگی مردها مثل بازی گلفـه"
اینو تو میگی و من رو با یه نامه اسکلت نشان
که مـیدی دست چپـم، میفـرستی دادگاه لاحه

Thursday, June 22, 2006

Somebody told me so

بله مادرها بچه هاشون رو بیشتر دوست دارند
شاید فقط به این دلیل که از هویتشون اطمینان بیشتری دارن
شاید هم نه

Tuesday, June 20, 2006

Bingala Corp. Ltd. @ your bedside!

زندگی با بی پولیه آخر ماه و
خریدن جنس نامرغوب توسط پدر شروع میشه
و با خروج مردم از در مسجد تموم
حتی با اینکه ممکنه اسم و شهرت و
حسادت مردم تا قرنها بعد هم زنده بمونه
---
فقط با تاسیس یک کارخونه جنس مرغوب
ارزون قیمت، میشه تعریف زندگی رو تغییر داد

Sunday, June 18, 2006

Sensory Moral Hearing Loss

! آقای دکتر من دارم شنواییم رو از دست میدم -
از کی متوجه کاهش شنواییتون شدین؟ -
.از دیشب قبل از خواب -
صدای شوهرتون رو نشنیدین و...؟ -
...نه دکتر! صدای زوج جوون طبقه سوم رو واضح نمیشنیدم و -

...و من و کتابام و شنوایی سنجی طبقه بالا و حتی علم با هم یائسه میشیم

Friday, June 16, 2006

Walking through so called vampires

مدتیه دارم فکر میکنم که
آدم کور بدبختتره یا خفاش کر

Tuesday, June 13, 2006

Sunday, June 11, 2006

21:45, Tehran

ســــــــــــــــکـــــــــــــــــــــــــوت

---

.خوش به حال من و همه اونایی که دایی ندارند

Domestic Robins Rob the Poor

شاید هم اصلاً تقصیر رابین هودهای وطنی
و ساخت داخل بودنشون نباشه
اونها کارشون روهـنوزهم خوب انجام مـیدن
فقط مدتیه تقاضا کم شده و اموال در منزل زیاد گویا

ی سابقCamel-see-not-see

Friday, June 09, 2006

A good man's a dead man

اگه به ادامه زندگی علاقه دارین
سعی کنین آدم زیاد خوبی نباشین

Wednesday, June 07, 2006

When Balls Replace Balls

خانومها بچه هاتون رو شبها زودتر بخوابونید
فقط دو شب تا چهار هفته تعطیل رسمی فاصله داریم

Sunday, June 04, 2006

The choice is all yours

!هی تو! بله خود تو
تویی که سوژه مورد علاقت، مکالمات عرفانیت با خداست
عزیزم شما تا حالا یا شماره رو اشتباه میگرفتی
یا منشی سیبیل کلفت خداجوابت رو میداده
.یا باید روی همین تخت ببندیمت

Friday, June 02, 2006

Life's a Circus

به هر حال باید ازدواج کرد
دنیا هم به آدمهای خوشبخت احتیاج داره
هم به فیلسوفهای دردکشیده

Thursday, June 01, 2006

The Magic Of T9

میتونم شمارت رو داشته باشم؟ -
4-5683-968 -

امیدوارم درک کنی که این شماره تلفن من نیست بل شماره خط مستقیم من به توئه

Tuesday, May 30, 2006

Sheep are more dangerous than Wolves!

روانپزشکها از همه خوشبختترن
.چون با آدمهای ساده تری سر و کار دارند
خیلی ساده تر از من و توی ساده نمای چرب زبان متملق
.که هر روز صبح شاخهامون رو زیر حلقه های طلایی بدلی مخفی میکنیم
"آقا دریانی یه جفت بال فرشته ای هم میبرم"

Lives-with-Pyschos Of The Schizo Tribe

Saturday, May 27, 2006

Red Or Blue?

از آرسنال تا چلسی
از سرخی سیلی تا کبودی جای دست تو روی صورت من
خُـلق هم محـدوده ای از قـرصهای قـرمز تا قـرصهای آبـیه

Thursday, May 25, 2006

There's A Wise God Up There!

کرده ignore مطمئنا خدا دعاهای ما رو تا حالا
وگرنه نسل ما هم مثل دایناسورها مدتها قبل منقرض شده بود

Tuesday, May 23, 2006

I Smell Breast Milk

نگو نمیای آخه دیر میشه
میـشکـنه قـلب شـیـشه شـیر

Jojo's daughter in law @ IMTV

Sunday, May 21, 2006

When Threshold Is Passed...

،یک تب ساده
،بی فایده بودن استامینوفن
.پسـر خورشـید هـم از تب مـرد

شمس بینگالایی، حـدشناس معاصر

Friday, May 19, 2006

Interiorly, Even Uglier Tonight!!!

توهم، فاصله بین زیبایی آیینه ای و زیبایی درونیه آدمهاست
اعتماد به نفس، اصرار تو برای رقصیدن با آهنگ اندی
و هذیان، تصدیق اجباری حرفهای اندی توسط من

Wednesday, May 17, 2006

Wisdom Was The Enemy...

من زرنگ بودم و از سیاست دوری کردم
.حالا اون خنگترها برام تکلیف تعیین میکنن

Sunday, May 14, 2006

God's Murdered My Tolerance

.پزشک جماعت، بد بختترین آدمهان
هفت سال و اندی درس میخونن، شب تا صبح کشیک میدن
در این همه گلاب به روتون و خون و مرگ غوطه ور میشن
...آخرشم تنها نفرین و لعنت از اینکه چرا جلوی خدا رو نتونستن بگیرن

Thursday, May 11, 2006

TIME-O-PHOBIA

تو از این عقربه های بی جان بی احساس نا متناسب میترسی
از ثانیه شمار که پیشرفت سن استخوانیت رو نشون میده
از عقربه بلند قد تنگ نظر که تنهایی ساختگیت رو به رخت میکشه
از دست کوتاه که با متانت از هدر رفتن یک تخمک دیگه خبر میده
و از بازتاب عکس من روی صفحه ساعت که به زمان اعتقادی ندارم
.قلبم محل ذخیره احساساتم نیست و زبونم به اندازه رفتارم حرف نمیزنه

پس یه ساعت شنی بگیر، من رو توش دفن کن و با زمان رفاقت از سر بگیر

...ببخشید، این چند ثانیه رو هم به بدهی قبلیم اضافه کن. سر ماه پرداخت میکنم

A Gynecologist with a Swatch

Saturday, May 06, 2006

To Be a Human or a Man?

تو از من میخوای که از غول چراغ بخوام که جنگ و دروغ و فقر رو ریشه کن کنه
ولی من میدونم فقط مرده ها آخر این فیلمها رو دیدن و بس. من و تو هنوز بلیط هم نخریدیم
شاید از این میترسی که من بی حوصلۀ بی رمق نزدیک بین گوشه گیر توی سینما
از سالن بغلی سر در بیارم و کنار جوونهای ۴۰ سال پیش و نوجوونهای ۱۰ سال بعد
سر فیلمهای سانس شب، آرزوهام رو گم کنم؟ یا حتی شاید پیدا کنم؟

راستی اگه همدیگه رو گم کردیم قرارمون توی نیمۀ تاریک ماه کنار دکه روزنامه فروشی

Aladdin Armstrong in Nike Underwear

Thursday, May 04, 2006

Losing My Religion

هر کودکی میتونه توی ذهنش
از دنیا چیزی بهتر از یک کشتارگاه وخدایی چاقو به دست بسازه
فقط میمونه معمای "چرا ما اینجا هستیم" که جوابش
توی حل المسائلهای رایج، کتابهای آیندگان و قلمچی و غیره پیدا نمیشه
!اصلا چرا باید بترسیم یا خودمون رو خسته کنیم؟ فوقش این تست روهم نمیزنیم
یا شاید بهتره همون جوابی که قشنگتره انتخاب کنیم. مگه این تست میتونه نمره منفی هم داشته باشه؟

اسکیزوفرنی از دیار بینگالا

Sunday, April 30, 2006

Visually Numb...

آره اون موقع دید من از خیلی از بزرگترها روشنتر بود
مغز من هم از اونها بزرگتر بود فقط با بدنم هماهنگی نداشت
.نمیدونستم چطور پول در بیارم، پدر بشم یا خونه و ماشین بخرم. قدم هم کوتاهتر بود
.شاید فقط به اطلاعات و زمان نیاز داشتم
...اما بعد ازگذشت این همه سال حالا این بدنمه که با مغزم هماهنگی نداره

Me: IQ > 40

Wednesday, April 26, 2006

Too Much Rope & They'll Fuck It Up

دیگه یاد گرفتم
قبل از شروع هر دوستی باید یه سری به داروخانه زد و
.جهت پیشگیری ، به اندازه کافی پماد ضد سوختگی تهیه کرد

A guy with a burnt ass

Sunday, April 23, 2006

VTD: Visually Transmitted Disease

.چقدراحمق خواهیم بود اگر خود را اولیور توئیست وار تصور کنیم
.دزدی بی اراده، ناچار و غریقی در دریای سرنوشتی که خودمان در آن دستی نداشته ایم
.نه! اولیور و چارلی از ما شریفترند. ما فاگین و فاگین پروریم
...از ایدزهم هزار مرتبه مرگبارتر. مرض دزدی را حتی با نگاه به همدیگه انتقال میدیم چه رسد به بوسه و

WHO agent

Thursday, April 20, 2006

Dancing With The Undead

وطن من یک تنور مسطح است که کف آن را گل پخته
.به صورت مربعهای کوچک و شکسته تا فرسنگها میپوشاند
. اینجا گورستان خاطراتم است . من بارها آنها را اینجا کشته ام، مدفون کرده ام و دوباره زنده کرده ام
.گویی مدتهاست دم مسیحایی را به سخره گرفته ام

آسمان صاف است با چند ابر کومولوس در دوردست و من
.در پی جواز دفن خاطرات حال و نبش قبر خاطرات دیروز در این صحرا پرسه میزنم

Bingalius Cesar

Saturday, April 15, 2006

Connection Lost...

و در قرن ۲۱م در عصر کونکورد و خطوط اینترنت پرسرعت
من و تو هنوز به حس لامسه برای اتصال به شبکه اعتقاد داریم

باید در نظر داشت شاید خدا هم به نزدیک بینی ذاتی ما دچار باشد
پس از انگشت اشـاره روی سنگ قبر نارسانا، نه فقط برای متمایز کردن
ی به زبان عربی بهره میبریمusername & Password بل برای اتصال به شبکه با

Fingerless Tommy

Thursday, April 13, 2006

Out The Cave I Come...

بله من هم خوب غر غر میکنم و توی همه چیز صاحب نظر هستم
من هم نیرو ندارم، اراده ندارم، سست و بیحال و تن پرورم و بدبختانه
.مقداری عقل و شعور و اندکی احساس آموخته ام

بله من و شما به بیماری سابقه دار هملت دچاریم
با این تفاوت که بزدل هم هستیم
...تا مغز استخوان بزدل

Monday, April 03, 2006

Wrong Number...

١٣به در هم به وقت مطالعه کتابهای ناخوانده بلوند میماند
زیبایی و لوندی روسپیهای متشخص تازه کار گران قیمت در یک سو و
غرور و اعتماد به نفس ژیگولوهای جاهل که نه از دانایی، بل از بیخبری مایه میگیرد در سوی دیگر
" ...ای ایمان، ای دوشیزه پولادین"
...باید سبزه ای گره زد، کاهو و سکنجبینی بلعید و رقصی و خنده ای

من و دانلد داک و عمو جغد شاخدار

Tuesday, March 21, 2006

From Bingala To God...

خدایا در سال جدید
پاچه شلوارها رو بسان تورم بالاتر ببر
ساعت طلوع خورشید رو یک ساعت جلو بکش
نیروگاه اتمی ما را مولکولی بگردان
قارچها رو به مرز برسون، بدنسازها رو به مراد
عکس پسر خورشید رو توی صفحه اول روزنامه
و عکس من رو توی صفحه اموات و مفقودین چاپ بکن
تعمیر بفرما E-run رابطۀ... آم م م... ریکا و تاید رو با شرکت نفتی
رییس جمهور مردمیمون رو کاندید جایزه اسکار بگردان

الهی آمین

راستی امسال رو سال <استار برگر فقید> اعلام میکنم

Monday, March 20, 2006

The Wind Of Change Blows Straight...

امروز هم برای آخرین بار با صدای خروس مغرور محله
در حالیکه سگ همسایه صداش رو برای فردا کوک میکرد از خواب بیدار شدم
تغییر عادت سخته ولی چاره ای نیست. خروس بازنشسته شد و موج جدیدی در راهه
...بی خیال این حرفها. تخته ها رو آماده کن بریم موج سواری

Saturday, March 18, 2006

He's Next Miss Butcher...

آره ما همون گوسفندی هستیم که راننده زیر پل سیدخندان
هر وقت میپریم جلوی ماشینش بهمون میگه
با این همه ریش و پشم و دک و پز آخر خط هممون بالاخره اینه که میذاریم یه خانومی
.با یه کاسه آب محبت آلود سرمون رو خیلی راحت بدون تلاشی برای فرار ببره

"آقا نوبت رو رعایت کن و بیا ته صف"

Tuesday, March 14, 2006

Connection Lost...

یک قرار توی رستوران
بالاخره قـبول کردی بـیای
١ ساعت من و تو و حرفها و خاطرات جذاب
امروز هیچ حس و خاطره ای ازدیروز در ذهـنم نمونده

یه صدایی توی مرکز مخابرات مغزم
دایم این جمله رو تکرار میکنه
"ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نمیباشد"

شاید من باید جام رو عوض کنم
شاید هم نوبت تو باشه یک حرکتی بکنی

Saturday, March 11, 2006

Anual Cardiac Sale...

آقا این رو چند میفروشی؟
.بی قیمته و مجانی. مهمون من باشید
.حیف که گرون نیست و آسان به دست آمدنی دوستی فروش عزیز! نگهش دار بده به گدا

Thursday, March 09, 2006

This Damn Fucking World...

چهارشنبه، 22:15، پس از دیدن فیلم چهارشنیه سوری
...
مادربزرگ: دکترجان میبینی مردها چقدر خیانتکارن؟ -
!دکتر: زیاد جدی نگیرین قضیه رو! فقط یه فیلم بود -
پدربزرگ: واقعا مردها باید خیلی تلاش کنن که منحرف نشن -
مادربزرگ: آره! خانم فلانی به شوهرش شک داشت بعد یه روز مچش رو گرفت -
... پدربزرگ: اتفاقا این یکی آقاهه هم یه مدت با خانم -
^@!*&%@*^^)&amp;(&

!!!اِ اِ اِ !!! پس پرده چه خبره

---

!گویا دیشب همه خانومهای حاضر در سینما شوهرهاشون رو تحریم کردن

Monday, March 06, 2006

Dating A Flower...

آرزوهای بزرگم رو یه جایی همین حوالی گم کردم
شاید بوی گل باغچه همسایه اونارو دزدیده
شاید هم این خودم هستم که گم شده ام زیر سایه یکی از همین گلها
ولی به هر حال باید حرف مامانم رو گوش میکردم و زیاد از خونه دور نمیشدم
دیگه باید بزارم باد من رو با خودش ببره بندازه پهلوی اولین گل یاسی که دیدیم

Saturday, March 04, 2006

Leave Me Behind...

با پای شکسته شاید نشه راه رفت
ولی با بال شکسته میشه

Tuesday, February 28, 2006

X + Y = ?

بد؟
و تو هنوز هم فکر میکنی
هر چه عنصر ذکور توی دنیاست باید سوزوند
شاید هیتلر هـم هـمینـطور فکـر میکـرد
اما نه من توی تجربه های قبلی تو میگنجم و
.نه تو اونقدرها که فکر میکنی معصوم موندی

اصلا همین رک بودنه که رکن اصلی بد بودنه
فکر کنم ما واقعا خیلی بدیم
...ادامه بده لطفا

Monday, February 27, 2006

Lost & Found...

نیستیم Loser من و تو
این بقیه هستند که ما را گم کرده اند
---
باشیم Loser شاید هم
نیستند Winner ولی بقیه هم
نبوده. من بازی رو قبول ندارم Fair Play اصلا بازی
---
این کلمه رو هم یه سری آدم بیکار برامون ساختن
تا از قابلیتی که ما داریم و اونها ندارن خرده بگیرن
---
این حرفها رو ول کن
شرکت کنیم The Biggest Loser بیا تو مسابقه
.شاید توی این یکی بتونیم برنده بشیم

Saturday, February 25, 2006

Living On A Low-Allowance...

شنبه ها بهترین فرصت برای دیدن خوابهای تکراری
.
یا تکـمیل خوابهای نیمه کاره با بلیطهای نصف قـیمته

،فرقی هم نمیکنه چی و چطور باشه
.فقط کافیه که خوابش پاستوریزه باشه

Friday, February 24, 2006

Red Alert...

به علت شیوع آنفلوانزای مرغی
.تا اطلاع ﺛانوی از شرکت در کلیه مسابقات «یه مرغ دارم» خودداری فرمایید

«مسووُل برگزاری مسابقات «یه مرغ داشتم

Wednesday, February 22, 2006

Gipsy, Roll Your Dice 4 Me...

ببخشید خانوم؛
،قبل از سلام ، اسمتون چیه و میخوام باهاتون بیشتر آشنا بشم
میـتونم لطفا سال، ماه، ساعـت، دقیـقه و ﺛانیه تولدتون رو بـدونم
بایدقبل از هر اقدامی، چینی و هندی و خورشیدی و مریخی و ... رو چک کنم
امضا؛ شاید من شاید تو

Tuesday, February 21, 2006

Business As Usual...

.حادثه است و غیر قابل پیش بینی
لازمه قبل از اینکه روی رابطم با
بعدی سرمایه گزاری کنم XX
.یه قرارداد با بیمه سینا ببندم

...میخوای هر کی «کم» آورد اول تاس بر یزه

Monday, February 20, 2006

Smoking You Out...

میرم یه قلیون چاق میکنم بـه یـادت بـا طعم هولو
بـعـد انـقـدر مـیـکـشـم تـا دودش
روی هـمـۀ خـا طـراتت رو بـپـو شـونـه
.بعد میرم یک توی دیگه پـیدا میکنم
آخرش هم بر اﺛر مصرف همین دخانیات
.سرطانی چیزی میگیرم و تو به هدفت میرسی

Saturday, February 18, 2006

Dreaming Is A Big Sin...

رویـا و آرزو رو هـمـیـن روزهـا
مـی فـرسـتـم یکی از هـمـیـن کـشـورهای ارو پا یی
.کـه بـتـونـن رسـمـا بـا هـم ازدواج کـنـن
امید رو فـعـلـا نـگـه می دارم تا بـا هـم
...چـنـد دسـتـی تـخـتـه بـزنـیـم

Friday, February 17, 2006

In My Second Childhood...

بـعـد هـا فـهـمـیـدم
مـدرسـۀ مـو شـهـا اصلا مـربـوط بـه گـروه سـنی الـف نـبـوده
و اسـمـشو نـبـر هـم مـطـمـیناً یـکـی از هـمـیـن کـلـمـات کـا ف دار
یـا دیـگـه حـا لـا چـون شـمـا یـیـن گـا ف دارتـوی اسـم و یـا فـامـیـلــش داشـتـه
.کـه گـو یـا تـو جـریـان دوبـلـه سـانـسـور شـده
.قـراره تـو جـشـنـوارۀ آیـنـده ورژن اُریـجـیــنـا لـش بـه اکـران در بـیـا د
---
ایـنـم رو بـه جـا مـعـۀ بـیـن الـمـلـل بـگـم کـه
بـنـیـانـگـذار انـرژی اتـمـی در ایران کـسـی نـبـوده بـجـز
خـانـوم مـعـلـم مـدرسـۀ مـوشـهـا کـه گـربۀ زشـت غـربـزده رو فـرسـتاد رو هـوا
امـا چـون اون موقـع دافـی بـود واسـۀ خـودش، تـحـت پی نگـرد قـانونـی قـرار گـرفـت

Thursday, February 16, 2006

Post Valentine Syndrom...

ولـنـتا ین را هـم با زاریـها بـا پـا رتـی بـا زی از آنـور آب وارد کـرده انـد
تا به مـن و تـو نـشـا ن دهـنـد حـتی مـیـشـود
علا قـه را هـم با مهـره هـا ی چـرتکه ها شا ن مـحـاسـبه کرد

Tuesday, February 14, 2006

John's In The Garden...

این ما یـیـم کـه محـیـط رو مـیسا زیـم
این محـیـط کـه روی ما تا ثـیـر مـیـذاره
ما تغـیـیـر مـیکـنـیـم ولی محیط ماهـیـت خود ش رو حـفـظ مـیکـنه
---
محـیـط با ایـن حـفـظـیا ت فـقـط به درد تـجـربی مـیخـوره

Monday, February 13, 2006

Finding Nemo...

بیچاره مایکـل فـلـپـس فکـرشم نمی کرد دیگه کسی رو دستـش بیا د
نـمی دونست که تو با این هـمه مظلوم نما یـیـت
اگه آب بـبیـنی رکوردهای جهانی شنا رو یکی پس از دیگـری درمی نوردی
یعنی وا قـعـاً احسنت به تو
که خیلی بهـتـر از ها لـیـوودیها ی جـلـف نـقـش با زی میکـنی
راستی ولـنـتـا یـن مـیخـوام بـرام یه تـور ماهـیگـیـری بگـیـری

Sunday, February 12, 2006

Charles DICKens

خـیـلی از دسـتـت شـا کـیـم
ولی مـیـدونـم بالاخـره چـا ره ای جـزبـخـشـیـد نـت نـدارم
فـقـط امـیـد وارم یه روز بـهـم بگی چـرا فـقـط جـلـوی دخـتـر هـمـسا یه
بـلـنـد می شی و دیگـه خـودم رو تـحـویـل نـمـیگـیـری؟

Saturday, February 11, 2006

Maybe The Moon Was Full...

هر وقت حالم گرفتست و اعتماد به نفسم داره ته دره سیر می کنه
یه سر می رم – کنارها و – شهرهای لب دریا و انقدر زل میزنم
به آدمهایی که با ماشینهای آلمانیشون دارن میرن تو ویلاهای خداتومنیشون
تا برگردن و شاکی بهم نگاه کنن. بعد با یه پوزخند سرمو بر میگردونم و
خوشحال و خنـدان به خیال اینکه بالاخره بهم حسودیشون شده
دستامو میکنم تو جیبامو سوت زنان از جلوشون رد میشم
---
چه ساده اند این مردمان ویلا نشین
این همه پول میدن بالای ماشینهای مدل بالاشون
که به کلاس بالا و دماغ سربالاترشون بیاد تا بتونن توی فشن شوی خیابوناشون
بیشترین توجه رو به خودشون جلب کنن و حرفی برای گفتن داشته باشن در حالیکه همشون
به پیکان جوانان گوجه ای عاریه ای آقای راننده خیره شدن و پلک نمیزنن

Wednesday, February 08, 2006

& The Winner is...

از ریـیـس جـمـهـور منـتـخـب یکی از هـمـیـن کـشـورهای خاورمیـانـه دعـوت شـده
تـا نـقـش مـقـابـل جـورج رو تو فـیـلم گـلا دیا تور 2 به کـارگـردانی تـونی با زی کـنـه
این فـیـلـم از هـم اکـنون در فهـرست برتریـنهای جشنـواره های معـتـبـر جها نی از جمله
اسکار، جشنـوارۀ بین الملـلی فیلم کن، سازمان ملـل متحـد، آژانس بین الملـلی انرژی اتمی
شورای امـنـیـت و جـشـنـوارۀ بـیـن الـمـلـلی فـیـلـم فـجـر قـرار گـرفـتـه اسـت

Tuesday, February 07, 2006

Dial 0912...

خیلی وقت است عاشورا را هم فقـط با اجتماع دخترکان و پسرکان فنچی که به هم شماره می دهند می شناسم

Directed by CNN...

این کشتی مصری هم فـیـلمـیه برای خودش بسی غم انگـیز
اما به پای تراژدی رز و جک نمی رسه
.شاید ضعف کارگردانیه، شایدم من دیگه حوصلهُ واقعیت ندارم

Wednesday, January 11, 2006

Sun's a man u idiot!

Even the Sun knows
which humps on earth
are worthy of peeking out from in between
every single morning.
& yet you insist to call her LADY!?


حتی خورشید هم میدونه
کدوم برآمدگیهای روی زمین
ارزش هر روز سر برون آوردن
.از میونشون رو دارن
!و تو هی اصرار داری خانوم صدایش کنی

This masterpiece will be sold for the best offer.

این اثر هنری به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش میرسد