Saturday, April 15, 2006

Connection Lost...

و در قرن ۲۱م در عصر کونکورد و خطوط اینترنت پرسرعت
من و تو هنوز به حس لامسه برای اتصال به شبکه اعتقاد داریم

باید در نظر داشت شاید خدا هم به نزدیک بینی ذاتی ما دچار باشد
پس از انگشت اشـاره روی سنگ قبر نارسانا، نه فقط برای متمایز کردن
ی به زبان عربی بهره میبریمusername & Password بل برای اتصال به شبکه با

Fingerless Tommy

1 comment:

  1. این هم روشی منحصر به فرد است

    ReplyDelete