Sunday, November 06, 2011

& Faaaaaaaaaaaaar More Dangerous

Women's perfume range is waaaaaay longer than Iran's long range missiles.

برد عطر خانوما از برد موشک شهاب 3 خـــــــیلی بیشتره.

Tuesday, September 27, 2011

Deepest Layer of Onion-Shaped Fears

.
+ نمیترسی بمیری، خدا وجود داشته باشه؟
- نه. فقط میترسم بمیرم، خدا وجود داشته باشه،
یهو بپرسه؛ ژما مسلمانید؟ نماز هم میخوانید؟

Saturday, September 24, 2011

N' God Thought He'd Seen It All

God ate the apple in the fridge,
Adam & Eve kicked him out of earth.
خدا سیب تو یخچال رو خورد،
آدم و حوا هم از زمین انداختنش بیرون.

Monday, September 12, 2011

The God who sold the Moon

Mountains don't catch up with mountains.
People don't catch up with people.
Poverty line catches up with people.

کوه به کوه نمیرسه
آدم به آدم نمیرسه
خط فقر به آدم میرسه


Sunday, August 28, 2011

Left Your Lip Hair at Home Kid?

When you see these underage armed Basij thugs
one way or another, "Child Abuse" comes to mind.

آدم این جوجه بسیجیای مسلح رو که میبینه
به هر حال یاد Child Abuse میفته.


Tuesday, August 23, 2011

Squeeze a "MAYBE" in your lives

He says " We were much naughtier than you guys when we were young!"
His head goes west-east east-west,
My dad's, north-south south-north,
my eyes, northeast,
his daughter's, southwest.

میگه " ما که جوون بودیم از شما خیلی شیطونتر بودیم".
سرش میره غرب-شرق شرق-غرب،
سر بابام شمال-جنوب جنوب-شمال،
من چشام شمال شرقی.
دخترش چشاش جنوب غربی.


Saturday, August 20, 2011

Work your bed, walk your dog & smoke weed

Our beds are more muscular than we are.

تختهامون از خودمون عضلانی ترن.

Tuesday, May 31, 2011

And Justice For ALL?

With all he's done to us, God only deserves hell.

با این بلاهایی که سر ما آورده، خدا جاش ته جهنمه.


Friday, May 27, 2011

All for one & one for all?

No "officials' mothers & co" unified response system has been installed so far.

هنوز شبکه شتاب "عمه مسوولین" راه اندازی نشده.


Wednesday, May 18, 2011

Opposites attract, chemicals react

Lately, I think wearing underpants is the prime example of wasting time.

جدیداً به نظرم شورت پوشیدن مصداق بارز اتلاف وقته.


Sunday, May 15, 2011

Not Funny Man! Noooooot Funny

Ever started wondering if your life is God's way of telling a joke?

شده با خودتون فکر کنین، زندگیتون سوژه یکی از جُک های خداست؟


Sunday, May 08, 2011

Work of a dork

The government has only managed to create job opportunities for
the officials' mothers n' co & the unemployment rate is constantly decreasing.

دولت فقط در زمینه اشتغال زایی برای عمه مسوولین موفق بوده
و نرخ بیکاری همینجوری داره پایینتر میره.


Saturday, May 07, 2011

Searching Elsewhere

They say all paths lead towards God.
They say everyone's leaving Iran.

میگن هــمه راهها به سوی اوست.
میگن همه دارن از ایران میرن.


Thursday, May 05, 2011

Not funny when the seats change ha?

.

محمود که دور میگرفتی همه عمر
دیدی که چگونه دور محمود گرفت؟


Tuesday, May 03, 2011

El Classico of our own

If you think in the final AN's team will knock out the leaders, text us 1
& if you think the leaders will knock out AN's team, text us 2.

اگر فکر میکنین تو فینال جام حذفی، تیم ان تیم اون رو حذف میکنه گزینه 1
و اگر فکر میکنین تیم اون تیم ان رو حذف میکنه گزینه 2 رو برای ما ارسال کنین.


Friday, April 29, 2011

An apple a day has kept the doctor away

They say that before doctor's absence from work, foreign countries
had equipped the opposition leadrs in Iran with loads of apples.

میگن از چند روز قبل از گم و گور شدن دکتر،
دشمن سران فتنه رو مجهز به مقادیر زیادی سیب کرده بود.

Sunday, April 24, 2011

Forces of Nature

Newton was a virgin when he understood gravity.
Or else who is to compare the falling of an apple gravity to
the falling of eyes, jaws, hearts & underwear gravity.

نیوتن قطعاً زمان کشف جاذبه ویرجین بود.
وگرنه افتادن سیب کجا و
افتادن چشم و فک و قلب و شورت کجا .


Wednesday, April 20, 2011

Hearts of Gold may go Cold

When gold coin prices rise, everyone regrets.
The married men of wedding day compulsary decisions, even more.
(in Iran there is a revrese dowry, promissed to the bride in gold coins)

وقتی قیمت سکه بالا میره همه افسوس میخورن.
مردای متاهل جوگیر سر سفره عقد بسی بیشتر.


Sunday, April 17, 2011

Two heads are better than one

- Why are men more tolerant than women?
+ Coz things go in one brain and out the other.

- چرا مردا از زنا تحملشون بیشتره؟
+ چون یه مغزشون دره، یه مغزشونم دروازه.Wednesday, April 13, 2011

cc: Dehnamaki n' co.

.

+ سبکترین عنصر چیه؟
- هیدروژن.
+ از اون سبکتر؟
- عنصر وابسته به نظام.


Saturday, April 09, 2011

The Secret, The Gf, The Cheating, The Her, The Ex or ...

My secret gf is cheating on me with her ex.
Keep trying to count the problems I have with this sentence.

دوست دختر مخفیم داره با دوست پسر سابقش بهم خیانت میکنه.
همش دارم سعی میکنم تعداد مشکلاتم با این جمله رو محاسبه کنم.


Monday, April 04, 2011

Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z... Shift - f

Sperms are like wrongly sent text messages.
Once wrongly sent, they arrive no matter what you do.

اسپرم مثل smsیه که اشتباهی فرستاده شده باشه.
وقتی اشتباهی بفرستی، هر کاری هم بکنی، به مقصد میرسه.


Thursday, March 31, 2011

Fixed beds fix hearts

Broken hearts lead people to broken beds.

قلبهای شکسته آدمها رو میبرن سمت تختهای شکسته.


Thursday, March 10, 2011

What The Well?

A fool has pushed the saviour into a well
a thousand wisemen have not managed to help him out yet.

یه احمق یه امام زمان انداخته تو چاه
هزار تا عاقل هنوز نتونستن درش بیارن.

Tuesday, March 08, 2011

Inception

We kept singing "long live bloody February" so much
that February believed it had to remain bloody forever.

انقدر "بهمن خونین جاویدان" خوندیم که
بهمن هم باور کرد باید تا ابد خونین بمونه.

Sunday, March 06, 2011

Victim of Changes

The government, the state TV & Keyhan Newspaper
are like the Bermuda triangle of "truth", in Iran.

تو ایران، دولت و صدا و سیما و کیهان،
مثل سه ضلع مثلث برمودای حرف راستن.

Tuesday, March 01, 2011

Sky The Same F*ckin Blue Everywhere?

Normally, air is mainly composed of Nitrogen with a 21% Oxygen.
Here air is mainly composed of tear gas with a 21% Thug gas.

در حالت عادی گاز غالب هوا نیتروژنه، 21 درصدش هم اکسیژنه.
ابنجا گاز غالب، گاز اشک آوره، 21 درصدش هم جای گاز ارزشیهاست.

Sunday, February 27, 2011

Non-oil Export

With the massive hit & kill approach of Gaddafi's thugs,
in addition to the good money he pays them, I guess in Iran, we'll soon
witness a Baton Drain, Pyscho Drain & in general Basij shrinkage.

این جوری که قذافی به مزدوراش تو بزن بکش آزادی داده،
به علاوه پول خوبی که بهشون میده، فکر کنم به زودی تو ایران
شاهد پدیده فرار باتوم ها، فرار مریضهای روانی و کلاً ریزش بسیج باشیم.


Tuesday, February 22, 2011

Said I loved you but I lied

In black & white TVs,
Attacking from right to left, are The Thugs, noticable
by their dark outfit or else by the batons in their hands.
تو گیرنده های سیاه سفید،
تیم امنیتی از راست به چپ توپ میزنن و با لباسهای تیره
یا به هر حال با باتومهایی که تو دستشونه مشخص هستن.

Saturday, February 19, 2011

Brothers in arms

Keyhan Newspaper headquarters is just like Israel.
There they gather Zionists, here they gather liars.

سیستم دفتر روزنامه کیهان مثل اسراییله.
اونا اونجا صهیونیست جمع میکنن، اینا اینجا دروغگو.

Thursday, February 17, 2011

Underline the wrong "people" below

"People" protest against the Coup d'etat,
"People"'s representatives in the parliament protest agianst the "people"!

"مردم" راهپیمایی اعتراضی میکنن علیه کودتا
نماینده های "مردم" تو مجلس علیه "مردم" شعار میدن.

Tuesday, February 15, 2011

Oops we did it again!

For all the times
we felt ashamed of being Iranians because of Ahmadinejad's speeches,
sense of pride is boiling in us once again after the Feb 14 protests.

به ازای همه وقتایی
که به خاطر اراجیف احمدی نژاد از ایرانی بودنمون خجالت کشیدیم،
25 بهمن دوباره تونستیم به خاطر ایرانی بودنمون احساس غرور کنیم.Monday, February 14, 2011

Wednesday, February 09, 2011

O---O

How do Policemen handcuff the one-handed?

پلیسا چه جوری به آدمای یک دست دست بند میزنن؟


Monday, February 07, 2011

Lost in Translation

The guy super joyous coz the GF has brought her sexy classmate home.
The girl trying to tell his BF it's over! Now I have a GF of my own.

پسره خرکیف شده که ایول GFش همکلاسی دافش رو هم آورده همه با هم...
دختره خواسته به BFش بفهمونه که کات! من خودم GF دارم واسه خودم از این به بعد.


Saturday, February 05, 2011

You "Can" Vote but You "Can't" Win

At least, now after the Coup d'etat, these religious teachers can better explain
what they mean when they talk about "Obligation & Choice" in Religion.

بعد کودتا حداقل معلمهای دینی و معارف
راحتتر میتونن مفهوم "جبر و اختیار" رو با ذکر مثال توضیح بدن.


Thursday, February 03, 2011

Sir Fake Fakeson Fakelton of Fakeshire

Their faith in God,
their free elections,
their public servent image,
their constant media indoctrinations,
their educational certificates...
In short all their right angles with honesty.

دین و ایمونشون،
انتخابات آزادشون،
مردمی بودنشون،
شعارهای ممتد رسانه ایشون،
مدارک تحصیلیشون...
خلاصه همه زاویه قائمه هاشون با صراط المستقیم

Sunday, January 30, 2011

His Ex; Her Size

On his weekly schedule,
for saturdays' & wednesdays' aerobic exercise,
he has written his new GF's name.

طرف تو برنامه هفتگیش،
جلوی ورزش هوازی شنبه ها و چهارشنبه هاش،
اسم دوست دختر جدیدش رو نوشته.


Friday, January 28, 2011

Press any key to escape

The path to escaping any awkward situation passes through
pretending to be busy with your cell phone.

مسیر اصلی "خود به کوچه علی چپ زنی"
از فشار دادن الکی دکمه های موبایل میگذره.


Wednesday, January 12, 2011

and the guy with the smoking gun laughed

After the election, all are evaluated according to the "New System" perhaps.
Those who failed the Vision test were the "Old System" guys, it seems.

بعد انتخابات خرداد امتحانا احتمالاً بر مبنای "نظام جدید" داره برگزار میشه
که همه اونایی که تو امتحان بصیرت رفوزه و اخراج شدن تو "نظام، قدیمـ" ـی ان.


Tuesday, January 11, 2011

Friends that were not so Well

.

یه روز دوستای امام زمان خودشون رو میندازن تو چاه،
امام زمان هم خودش رو میندازه تو چاه.

Saturday, January 08, 2011

n' God spoke in Arabic

Nowadays, its IELTS & TOEFL people grasp for safety.

فعلاً که IELTS و TOEFL شدن ریسمان نجات مردم.


Tuesday, January 04, 2011

When Geek met Dick

The first porno people watch makes them understand,
the extent of which they need to study in their lives.

اولین فیلم پورنویی که آدم میبینه بهش میفهمونه
که تا چه مقطعی لازمه تو زندگیش درس بخونه.

Sunday, January 02, 2011

A Dry Spell afterall is a dry spell

With this lack of rain these days,
we won't even be able to lie to our future children that,
yeah, your mom and I fell in love under the falling rain.

با این وضع نبود بارندگی،
نمیتونیم بعداً به بچه هامون الکی هم شده بگیم
آره، من و مامانتون زیر بارون عاشق شدیم.