Saturday, December 27, 2008

Double Jeopardy

They claim their dads have said
they will provide their son-in-law with EVERYTHING
and no has-become-a-son-in-law has ANYTHING.

میگن باباهاشون گفتن هــمــه نوع
امکاناتی برای شوهرشون فراهم میکنه
.و هیچ داماد شده ای همه چیز نداره

Wednesday, December 17, 2008

I bring you Bingalaism

I must have become a prophet.
Car, kisses & the position.
police, car and just a warning.
Which prophet's miracle can stand up to that?

.باید پیامبر شده باشم
.ماشین و بوسه و پوزیشن
.نیروی انتظامی و ماشین و فقط تذکر
معجزه من از کدام معجزه کم دارد!؟

Saturday, December 13, 2008

Nocturne

1 a.m is the time for crossing.
Crossing many red lines of the day.

.ساعت 1 شب به بعد وقتیست برای عبور
.عبور از خـیـلـی از ورود ممنوعهای طول روز

Wednesday, December 10, 2008

Menage à trois

The poverty line for this year is about
600,000 tomans per month for a family (working man & woman)
with an inflation rate of 30 per cent.
With this infaltion rate for next year,
the poverty line will be about 780,000 per family.
Is there any other choice but to marry a second working wife
in order to evade poverty line?

(امسال خط فقربرای هر خانواده (زن و شوهر شاغل
.ششصد هزار تومان در ماه است و نرخ تورم در حدود سی درصد
،با این نرخ تورم، در سال آینده
.خط فقر برای هر خانواده هفتصد و هشتاد هزار تومان خواهد بود
خودمانیم، راه فراری میماند برای فرار از خط فقر جز گرفتن زن دوم شاغل؟

Saturday, December 06, 2008

I'm teaching English instead; TOEFL, IELTS, CAE, CPE, etc

When I graduated from highschool everyone was sick
and I chose to be what I am today.
Now that through a decade I have become what I am,
everyone is leaving and teaching English earns more.
Suddenly people have started to think it is more important
to be able to respond to God's questions in English than cure a disease.
Since I've graduated from med school, everyone seems to be severly sick now.

دبیرستان که تمام شد همه مریض بودند
و من انتخاب کردم این باشم که شدم
حالا که این شدم که هستم همه در حال رفتنند
و تدریس زبان از کار من درآمدش شده بیشتر
انگار کرده اند جواب خدا را به انگلیسی بدهند
مهـمـتـر است از درمان بیماریشان
از دانشگاه که فارغ التحصیل شدم همه خــیــلـی مریضند گویا

Monday, December 01, 2008

Old Bingala had a farm

A guy with his ultra-hot second-wife & other guests,
The spotlight has been totally stolen from the bride & groom.
Mama says money is a dirty thing,
but my eyes beg to differ.

آقاهه و زن فوق-داف-دومش و مهمانهای دیگر
انگار نه انگار مجلس مال عروس و داماد باشد
مادرم میگوید واقعا پول چیزیست کثیف
اما زیاد هم موافق نیستند گویا چشمانم

Thursday, November 27, 2008

Hormonal Demise

Whichever highway it was,
A fraction of a second saved its name
& postponed naming a highway; "Martyrs of French Kiss"

،اتوبان بابایی بود یا صدر
میلی دهم ثانیه ای نام یکیشان را نجات داد
.و اتوبان "شهدای فِرِنچ کیس" را فعلا موکول به آینده

Monday, November 24, 2008

Max Junk Pain Jr.

Junk is the ideal product to sell;
No sales talk,
no quality improvements necessary,
the bloody costumer is NEVER right
& you pay your staff in junk as well.
For more info call: area code-SELL-NEED

مواد مخدر بهترین کالا برای فروشن؛
نه نباز به بحث فروش هست
و نه نـبازی به بهـبود کـیفـیت
هیچوقت هم حق با مشتری احمق نیست
و حقوق کارمندها رو هم با همون میتونی حساب کنی
.برای اطلاعات بیشتر با شماره؛ کد محله-احتیاج-بفروش تماس بگیرید

Wednesday, November 19, 2008

Stop & Stare

You can be the most important person in someones life
but there is always a more most important other.

میتونی مـهـمتـرین فرد زندگیه یک آدم باشی
.ولی همیشه یک بیشتر مهمترینی وجود داره

Sunday, November 16, 2008

The Graduated Illiterates

+ Son, let's talk about adult nights together.
- Sure dad, what part of it do you wanna know?

.پسرم، بیا در مورد شبهای آدم بزرگها حرف بزنیم +
حتماً پدر، کدوم قسمتش رو میخواین بدونین؟ -

Tuesday, November 11, 2008

They only sell you what you buy

They never tell us that good and bad are subjective
They only tell us to behave.
They never tell us that God rewards us with $ex in heaven
They only tell us to feel guilt.
Now is it true that Good girls go to heaven??
Truth, Good, Girl, Heaven & a whole bunch of other undefined words.

هیچوقت بهمون نمیگن خوب و بد ذهـنیتـین
فـقـط میگـن درسـت رفـتار کـنیم
هیچوقت بهمون نمیگن خدا پاداشمون رو تو بهشت با سکـس میده
فـقـط میگـن احـسـاس گـناه کـنیم
با این اوصاف، راست میگن فقط دخترهای خوب بهشت میرن؟
.راست، دختر، خوب، بهشت و کلی کلمه تعریف نشده دیگه

Thursday, November 06, 2008

Homeland security; Chapter 1; Family decisions

If women could name themselves,
all feminine names would officially change into;
Honey, Love, Teddy Bear, Sweetheart & beyond.
For the day that "the whoever man comes".

اگه خانومها میتونستن خودشون رو نامگذاری کنند
همه اسمهای مونث، شناسنامه ای تبدیل میشدند به؛
عزیزم، گل من، عسل من، عشق من و به احتمال بیشتر
"همه اینها با هم برای روزی که "آن مرد با هر چی آید

Sunday, November 02, 2008

W as in Witch, Warlord, etc...

Men are easy to differentiate, their evil & their stupid
with their ever thinning hair and lack of scalp cover.
Women on the other hand with long & ever more covering
hair styles & head covers? well they can hide both their
devilish horns or their donkeyish ears alike.
$exual inequality kills...

افتراق مردها راحته، شیطوناشون از احمقهاشون
.با موهای همواره در حال کم پشت شدنشون و پوششهای محدود سر
در مقابل خانومها با موهای بلند با مدلهای مو و البسه همواره
بیشتر پوشاننده سر؟ خوب به راحتی میتونن هم شاخهاشون رو
.مخفی کنن و یا به همون راحتی گوشهای درازشون رو
...عدم برابری جـنسـی پدر در میاره

Thursday, October 23, 2008

Cracked Wheels of Heaven

Canned food, mineral water, flash light & c0nd0ms.
I've stored them all in the basement.
My anti-romantic-missile defensive system was flawless,
& then suddenly three in the past month!?
When did the end of the days arrive?

.کنسرو، آب معدنی، چراغ قوه و محافظ بهداشتی
.همه را در زیرزمین ذخیره کرده ام
.سیستم دفاع ضد-موشکهای-عشقیم، دفع میکرد همه را
ناگهان در یک ماهه گذشته سه تا با هم؟
کی آخرالزمان شد؟

Tuesday, October 21, 2008

Geppetto Needed Glasses

"P"nocchio?
Nah, gotta be lower.
Something like "T"nocchio or "U"nocchio.
When they lie to the girl, it lengthens.

پی"نوکیو؟"
.نه، باید جایی پایینتر باشد
.چیزی شبیه به "تی"نوکیو و یا "یو"نوکیو
.وقتی به خانوم دروغ میگن، دراز میشه

Thursday, October 16, 2008

Logic, Experience & the Melted Ice cream

I always thought triangle was the strongest shape.
Triangular remonatic relationships disproved it.

.همیشه فکر میکردم مثلث قویترین شکل هندسیه
.رابطه عاشقانه مثلثی خلافش رو ثابت کرد

Friday, October 10, 2008

Bored there at the Border

Trips have two effects on people;
1. Eyes light up to new things
2. Eyes dim down on old things
These "come back soon"s are about
Eye-health worries only, it seems.

مسافرت دو اثر دارد بر مردم؛
الف - روشن میکند چشم را به چیزهای جدید
ب - می اندازد از چشم چیزهای قدیمی را
این "زود برگرد"ها برمیگردند فقط
.به نگرانی از سلامت چشمی، گویا

Saturday, October 04, 2008

The Uterus Judgment Day

First meetings with their moms
Are these silent sessions
Where you are looking down
& thanking or swear-coating “The Uterus”.
Nothing more, nothing less.

Warning: Wrong-Uterus-emotional-discharge; highly possible
Note: Ask for DNA sampling in advance


ملاقات اول با مادرهاشان
زمانی است در سکوت-گذر
که سرت را انداخته ای پایین و
.تشکر میکنی و یا فحـش-اندود رحـم مورد نظر را
.نه چیزی بیشتر، نه چیزی کمتر

Tuesday, September 30, 2008

Diarrhetic pigeons of peace

Even diarrhetic pigeons & crows of the first six months are tolerable
alongside the snow & rainfalls of the second six, only if;
You ain't got a car,
the nerve for a Carwash
& above all; a girlfriend.

هم کلاغ و کبوتر اسهالی شش ماه اول سال قابل تحمل هستن
هم باران و برف شش ماه دوم به شرط اینکه؛
ماشین نداشته باشی
حوصله کارواش
.و از همه مهمتر دوست دختر

Saturday, September 27, 2008

Language, Love & The sad guitar

There are 32 different words for LOVE in Eskimo language.
But there is only one word in English to describe
The big Nike shoes, Bijou the pillow & the one you call your love.
Now in which language do you expect JEALOUSY to be more meaningful Love?

"سی و دو کلمه متفاوت دارد زبان اسکیمویی برای این "عشق
ولی فقط یک کلمه توصیف میکند عمق احساس آدم را در زبان فارسی
.در مورد این کفشهای بزرگ نایکی، بیژو-بالشه و کسی که عشقت خطابش میکنی
خوب انتظار داری حسادت در کدام زبان معنی دار تر باشد آنوقت عشق من؟

Sunday, September 21, 2008

A World Full of Sickness

Man facing a woman with Kill-His-Best-Friends syndrom
is forced into developing Meet-Her-Best-Friends syndrom
which leads to her Why-Do-You-Talk-to-My-Friends-Too-Much Syndrom.
& she retaliates with No-$ex-For-Now syndrom.
That is definitely how AIDS spreads.

Footnote: (KHBF syn, MHBF syn, WDYTMF syn, NSFN syn, AIDS)

آقایونی که با خانومهای مبتلا به سندرم دوستای-صمیمیش-رو-بکش مواجه میشن
مجبور به ابتلا به سندرم با-دوستای-صمیمی-اون-آشنا-شو میشن
که بعد از مدتی باعث ایجاد سندرم چرا-با-دوستام-اینقدر-حرف-میزنی در خامومها میشه
.که به نوبه خودشون با سندرم تا-اصلاع-ثانوی-سـکـس-بی-سـکـس با آقایون مقابله میکنن
.ایدز بدون شک اینجوریه که گسترش پیدا میکنه

Friday, September 19, 2008

Natural Hormonal Darwinian Murderism (KHBF Syndrom)

The side effect of these various make-up material
or the X chromosome effect, I don't really know.
Women tend to develop KILL-HIS-BEST-FRIENDS syndrom.

عوارض جانبیه این لوازم آرایشی رنگارنگه
.یا تاثیر کروموزوم ایکس، از درک من جداً خارجه
.خانومها مبتلا به سندرم دوستای-صمیمیش-رو-بکش میشن

Tuesday, September 16, 2008

Rule-Book

Any moron like me, who despite knowing all the rules,
tries not to go by them for the 1000th time,
Only ends up dating his/her lap-top for the 1000th time.
That is if the lap-top has still not left him/her for one of the 1000.
Signed by: A-Titanic-drowning-for-the-1000th-time Captain
،هر احمقی مثل من که با وجود اشراف به تمامشان
،برای بار هزارم هم سعی کند طبق قواعد بازی رفتار نکند
.فقط مجبور میشود دوباره برای بار هزارم با لپ-تاپش قرار عاشقانه بگذارد
.البته اگر لپ-تاپش تا آن موقع هنوز با یکی ازهمان هزارتا فرار نکرده باشد
امضا: کاپیتان تایتانیکِ-هزارمین بار-درحال-غرق-شدن

Tuesday, September 09, 2008

I am on your side nevertheless

It is full of three sides;
The above-the-belly side,
the below-the-belly side
& people-with-no-sense-of-humour side.
This month is probably a right triangel.
پر است از سه جنبه؛
،جنبه معده به بالا
جنبه معده به پایین
. و آدمهای بی جنبه
.این ماه قاعدتاً مثلثیست قائم اازاویه

Saturday, September 06, 2008

A pocket size sun

The hardship of Ramadan is not understandable at all for
the likes of me as a non-believer, for parents nor the lonely believers.
Ramadan brings its hardship hard on special parts of the
religious, this-month-only-say-their-prayers youth with working parents
who used to sneak their opposite sex friend in just to let them cool-heat-cool.
Do you still call hunger hard in comparison?

فشار رمضان را نه امثال من ناباور درک میکنند
.نه مادر و پدرها و نه افراد معتقد تنها و بیکس
رمـضان وارد میکـند فشـار واقعیش را به جـاهـایی
از جوانهای معتقدِ در این ماه نمازخوان با والدین شاغل که
.دوست آن یکی جنسشان را سر ظهر راه میدادند زیر کولر خنک-داغ-خنک شود
هنوز هم به گرسنگی میخواهی بگویی فشار؟

Thursday, September 04, 2008

If only not under medical oath

Drugs, alcohol, power, blogging & other sorts of addiction.
But I sometimes wish only to help the ignorant many
with bad long oxygen-abuse problems.

.مواد، الکل، قدرت، بلاگنویسی و دیگر اعتیادها
اما گاهی دلم میخواهد فقط کمک کنم به جماعت کثیر نادانِ
.مبتلا به عادت طولانی و بد سوءِ مصرف اکسیژن

Monday, September 01, 2008

Might Makes Fight

God had to attend anger management classes,
a month each year till the end of days.
In order to keep his angels, property and apples safe,
he set two codes(Ramd) in Arabic which had no "Z" then
& though things were slow he said FAST & named the month Ramadan.

خدا مجبور بود تا آخر دنیا هر سال یک ماه
.برود به این کلاسهای کنترل خشم
جهت حفظ حوری ها، اموال و سیبهایش وچون عربی آن ضمان
پژگچز" را نداشت دو رمضی کرد همه قفلها را و"
.در حالی که شب بود به همه گفت روضه و این ماه دو رمضدار هم رمضان

Thursday, August 28, 2008

A Guy's Sympathy

Well, honestly, I wouldn't have liked it either if
my BF was meeting his ex-gf.
Of course mostly because I had a BF.

خوب ، انصـافاً، من هم خوشم نمـیومد اگـه
.دوسـت پسـرم دوباره با دوست دختـر قدیمش در تماس بود
.البته بیشتر به علت داشتن دوسـت پسـر

Monday, August 25, 2008

Get three for the price of one

I truly understand the philosophy that turns people religous.
A sudden jump from zero to three,
forces any non-believer into becoming
a devoted circumsized muslim.

.من واقعاٌ درک میکنم فلسفه شهادتین را
،پرشی ناگهانی از صفر به سه
هر ناباور دینی را اجباراٌ به آن متوصل و
.تبدیل میکند به بک ختنه شده متعهد

Thursday, August 21, 2008

Leaving my sainthood behind

They say that bad guys win.
but when they win your crush,
you can either stick to your bottle of Vodka
become a terrorist
or vote for the Republicans
if you want to join the winning side.

.میگن آدم بدها میبرن
،ولی وقتی دختر مورد نظرت رو هم میبرن
،مجبور میشی بچسبی به بطری ودکـ ا
،یا تروریست بشی
یا به جمهوریخواه ها رای بدی
.اگه بخوای توی تیم برنده ها بازی کنی

Thursday, August 14, 2008

God is an XX but...

Women have three personalities before marriage;
When with friends
When they find themselves a BF
When their best friend finds a BF.
The reason God has only one personality is...


:خانومها قبل از ازدواج 3 نوع شخصیت دارن
،وقتی با دوستاشونن
،وقتی دوست پـ سر پیدا میکنن
.وقتی دوستشون دوست پـ سر پیدا میکنه
...علت اینکه خدا فقط یک نوع شخصیت داره حتما اینه که

Sunday, August 10, 2008

The Donkeyfication

Be it with God, parents, friends, GF, BF & even their dogs.
Someone has to tell them for sure
the yesterday's kids, today's youngsters & tomorrow's adults,
the were, are & will be children-minded,
that keeping any relationship going is a span ranging from
actually being tricked & pretending to be tricked.

.میخواهد با خدا باشد، والدین، دوستان، جی اف، بی اف و حتی سگشان
کسی باید حتما توضیح دهد برای
کودکان دیروز، جوانان امروز و بزرگسالان فردا
این بچه-مغز بودند، هستند و خواهند بودها
که حفظ هر رابطه بازه ایست میانِ
.به واقع خر شدن و تظاهر به خر شدن

Friday, August 08, 2008

Lucky Lovers Day

It is somewhile, I perform special maneuvers
against presumptive enemy-women, at night.

مدتیست مانورهای خاصی اجرا میکنم
.بر علیه خانومهای فرضی، شبها

Saturday, August 02, 2008

Bingala's Nutritional Curve

Only by calculating the average height of
the students in each Uni class, you can exactly tell
the years, Uni-enterance-exam questions have been sold.

،فقط با محاسبه میانگین قد دانشجوهای ورودی هر سال
میشه دقیقا فهمید سوالهای کنکور سراسری
.کدوم سالها فروخته شده

Wednesday, July 30, 2008

Britney, Paris or Time?

Childhood is much better
Your mom loves your brother
Your brother & your sister who breast-feeds you have an affair.
You grow up to know your dead mom was your grandma,
Your brother-dad & your sister-mama are too old for affairs
& there is someone who thinks his mom loves his brother-you
& his brother and his sister who breast-feeds him are having an affair…
Time's a five star b!tch.


.بچگی خیلی بهتر است گویا
مادرها عاشق برادرها هستند و
برادرها با خواهرانی که شیرمان میدهند مبروند در اتاقهای در بسته
بزرگتر که میشوی میفهمی مادر مرده ات، مادربزرگت بوده و
برادر-پدرت و خواهر-مادرت مسنتر از آنند که بروند در اتاقهای در بسته
و احمقی هست که فکر میکند مادرش عاشق برادرش-تو ست
.و برادرش با خواهرش که شیرش میدهد میروید در اتاقهای در بسته
.زمان بد طور فـ ـاحشه ایست

Sunday, July 27, 2008

Dangers of Brainwaves Part III

+ How did you become a father?
- Did some unwanted thinking.

بابا چه جوری شدی؟ +
.فکر ناخواسته کردم -

Tuesday, July 22, 2008

Hugh Hefner is Their God

It’s a 5 star hotel in Thailand
With a drugstore full of Vi@gra & ©ondoms, Heaven.
Cameras? Highly possible.
---
Imagine mr. One-God-One-Woman &
Mrs One-God-One-Man make their way to paradise.
Him with two angels, her with two male ones,
under two adjacent heaven trees & ...
Hell is painful, its true but with an honesty flavor.

،یه هتل 5 ستارست توی تایلند
.با یک داروخانه پر از وای-اگرا و کا-ندوم، بهشت
.فیلمبرداری؟ لابد
---
فکرش را بکن آقای نعوذ-بالله-نعوذ-بالله و
همسرش خانوم نامحرم-نامحرم بروند بهشت
یکی با دو حوری و دیگری با دو قلمان
...زیر دو درخت بهشتی مجاور هم و
.جهنم درد داشته باشد شاید ولی با طعم صداقت

Tuesday, July 15, 2008

Hell has no FIRE

It's a modern dentistry clinic
with breath-taking aids & powerful air-conditioners
who do root-canals without anesthetics, hell.

یک کلینیک دندانپزشکی مدرنه
با پرستارهای نفس-بُر و سیستم خنک-کننده قوی
.که بدون بیحسی عصب کشی میکنن، جهنم

Friday, July 11, 2008

How Can I ALWAYS Be Wrong?

Instead of trying to tic-tac in response,
One should answer in silence their I-Am-Always-rights.
Even dead clocks get to be right twice a day, stupid hon.

،به جای تیک ناک کردن در مقام پاسخ گویا
.یابد سکوت اختیار کرد در برابر همیشه-حق-با-من-است هاشان
.حتی ساعتهای مرده هم روزی دو بار درست میگویند بیشعور عزیزم

Monday, July 07, 2008

Honesty PAYS in Credit Cards

Somethings are better done on your own
You can go out, wandering around
Hear the better-not-be-singing birds
Smell the sweet sweat-flavored scent in the air
Take some wonderful photos of the not-violant-at-all nature
& just tell me all about your whole shopping experience
when I am half-drunk, half pretending at night honey.
hmmm?

.بعضی کارها رو آدم بهتره تنهایی انجام بده اصلا
میتونی بری آزادانه چرخ بزنی بیرون
به آوای پرنده هایی که بهتره نخونن گوش بدی
استشمام کنی هوای معطر به بوی عرق تازه رو
همراه با لذت برنزه شدن پوستی و مغزی زیر آفتاب نسوزان
یک سری عکسهای جذاب از طبیعت به-هیچ-وجه-وحشی بگیری
و برام فقط تعریف کنی همه حوادث جذاب یک-روز-خریدت رو
.شب هنگام وقتی که نیمه مست و نیمه متظاهرم عزیزم
هممم؟

Wednesday, July 02, 2008

Press The REPEAT Button

knowing some people's most hidden secrets is easy
specially those who insetad of talking to their dogs
prefer sharing stories with their parrots.

.فهمبدن مخفیانه ترین رازهای بعضی ها خیلی راحته
،مخصوصا اونایی که به جای درد دل کردن با سگشون
.ترجیح میدن درد دل کنند با طوطیشان

Thursday, June 26, 2008

Stupid Romantic Questions

+ How can you know me so much Bingi?
- I am your father!??

چطور میتونی اینقدر از من شناخت داشته باشی بینگی؟ +
! من باباتم لابد -

Monday, June 23, 2008

Don't Be Fooled

It’s a long time since the last prophet & saint.
If God is being too kind on you,
It’s surely not because he is dying.
These mature angels need themselves spouse.

.از آخرین پیامبر و معصوم خیلی میگذره
،اگه خدا بیش از حد باهاتون مهربون شد
.علتش مطمئنا این نیست که داره میمیره
.همسر باید یافت این فرشته های دم بخت را

Friday, June 20, 2008

Animal instincts

Under severe midnight crisis with mosquitoes all over
Your profoundest wishes get summarized in one
Having one of those cowish, horsish and even donkeyish tails.

،تحت حمله نیمه شبانه پشه ها
.عمیقتربن آرزوهای آدم خلاصه میشود در یکی
.داشتن یکی از این دمهای گاوی، اسبی و یا حتی الاغی

Tuesday, June 17, 2008

If He Exists...

He is kind all month,
nasty for a few days
God almighty is surely a woman.

،همه ماه حالش خوبه
.چند روز خیلی حالش بد میشه
.مطمئنم خدای باریتـعالی خانـومه

Friday, June 13, 2008

Anti-Break-Up Techniques

With this rate, there won't be anything left
For the next guy to put a ring on.
Stop your finger-bitings for God sake
Everytime your a-serious-talk's-about-to-come-up sensors, tingle.

با این سرعت، هیچ چیزی باقی نمیمونه
.برای مذکر بعدی که بتونه انگشتر توش کنه
این انگشت خورتون رو بس کنین اگه امکان داره
.هر وقت سنسورهای صحبتهای-جدی-تو-راهه تون تحریک میشن

Sunday, June 08, 2008

Chain-Phoner

Addicted,
I actually light each one with another one
these mischivous phone calls.

،اعتیاد
هر کدوم رو با قبلی روشن میکنم
.این تلفنهای ناباب رو

Tuesday, June 03, 2008

Life ain't no FETCH game!

Every time I toss someone out of my life,
She keeps bringing them back to me.
I can swear my guarding angel
Is a half golden retriever.

هر وقت کسی رو از زندگیم پرت میکنم بیرون
.برشون میگردونه تو زندگیم
میتونم قسم بخورم فرشته نگهبان خنگ من
.رگ سگی داره

Saturday, May 31, 2008

M; My Lost Letter

More disturbing than a melted icecream in summer;
a Girlfriend who frequently has marriage proposals.

آزاردهنده تر از بستنی آب شده توی تابستون
.دوست دختریه که دائم براش خواستگار میاد

Wednesday, May 28, 2008

An Unprotected Suspicious Thought

Don’t want me to become a smoker
Don’t want to divorce either
I can choose to kill myself
Or not to divorce in the future.

نمیخوان دودی بشم
.طلاق هم نمیخوان بگیرن
یا باید خودم را بکشم
.یا در آینده طلاق نگیرم

Wednesday, May 21, 2008

The Lunetic Fringe

Don't blame it on me, the neighbors never-had daughter nor other Gemenis
I have to find me a pair of very unidentical twins
A tall, breath-taking, blond, bad-tempered, born in Feb, 1986
& a short, plain, intelectual, fun, May born, 1983
Or I might just go change my birth certificate a bit.

تقصیر از من و دختران نداشته همسایه و بقیه "ژمنای" ها نیست آخر
مجبورم یک جفت خواهر دوقلوی خیلی ناهمسان پیدا کنم
یکی بلند و زیبا و خنگ و بد اخلاق، بهمنی و سال گاو
دیگری کوتاه و معمولی و اینتلکچوال بگو بخند، اردیبهشتی و سال خوک
شاید هم فقط شناسنامه مبارک را چند روزی دستکاری کنم و خلاص

Monday, May 19, 2008

In God we Trusted

She even calls to check me
when we go out together.
I suspect she trusts me too much.
حتی وقتی با هم بیرون هستیم هم
.بهم زنگ میزنه چکم کنه
.فکر کنم بیش از حد به من اعتماد داره

Friday, May 09, 2008

Hamburger For me, Alzhimer For Her

A cruel memory, they've got.
People, on the other side of the equation.

،حافظه بی رحمی دارند
.افراد طرف مقابل معادله

Friday, May 02, 2008

Bring The Soldiers Back Home

As if I've become the leader of the military XX wing.
It is getting boring these non-stop marches
of breath-taking females wherever I go.
Excuse me, when are they actually gonna serve us then??

.انگار شده باشم فرمانده گردان ایکس ایکسِ ارتش
،این سان دیدنهای بی وقفه از مونثهای نفس-بُر
.هر کجا میروم هم خسته کننده شده است
ببخشید، بالاخره کِی از ما قراره پذیرایی کنن؟

Friday, April 25, 2008

Brain Transmitted Disease

+ How did you get AIDS?
- I did some unprotected suspicious thinking.

ایدز چه جوری گرفتی؟ +
.بی محافظ فکر مشکوک کردم -

Monday, April 21, 2008

& The Credits Only Go To Women

There is a woman behind every big man then?
in that case, where had the other women been??

پس که پشت هر مرد بزرگی زنی بوده؟
اونوقت ببخشید بقیه خانومها کجا بودن ؟؟

Friday, April 18, 2008

World's BIGGEST Loser

Saint?
The only real saint is God.
Countless prophets he sent to find him a wife,
Turned out to be tomcats & testestrone-driven.
It is worth the math practice though.
Hmmm, what comes after 124,013?
معصوم کجا بود آقا؟
.تنها معصوم واقعی خداست و بس
،هر چقدر پیامبر فرستاد برای خواستگاری
.مخ-زن و تابع تستسترون از آب در آمدند
تمرین ریاضیش بد نیست اما
ام، بعد از 124013 چنده؟

Monday, April 14, 2008

If Plan A Fails

If one decides to break someone's pumping muscle,
he shouldn't show mercy but to break it into a 1000 pieces,
in a fashion that even my gramma who does
1000-pieces puzzels of clear sky, can't fix it.
Even if she returns to her sans-glasses youth.

اگر کسی قصد کند بر شکستن عضله پمپ کننده ای
باید بی دلرحمی به هزار تکه بشکندش
طوری که مادر بزرگم هم که پازلهای هزارتایی
آسمان آبی را سرهم میکند هم نتواند به هم وصلش کند
.حتی اگر برگردد به روزگار جوانی بدون عینکش

Friday, April 11, 2008

Words don't kill

+ How did you lose your v!rginity?
- I did some thinking.

ویرجینیتیت رو چه جوری از دست دادی؟ +
.فکر کردم -

Monday, April 07, 2008

Decades of Sleepwalking

Even better than dogs
Sunglasses are men's best friends
For stealth dirty looks at the passer-bys
If these brainless necks stop turning in pursuit.

،حتی بهتر از سگها
.عبنکهای آفتابی بهترین دوست انسانند
.که نگاه های گناه آلود دزدکی از عابران را استتار میکند
.تنها اگر این گردنهای بی مغز نچرخند در تعقیب این امتحانهای الهی

Wednesday, April 02, 2008

Happy Real New Year

There are surely no melting icebrgs in my eyes but
My eyes were drowning in tears of forced laughters.
All those trading new year best wishes had given me a runny nose
My seasonal allergy will ameliorate I guess.
Back to real life now, shall we?

مطمئنا توی چشمای من کوه یخی شناوری نیست اما
چشمام داشتن غرق میشدن در اشک خنده های اجباری
مبادله کالا به کالای آرزوی موفقیتها هم آب بینیم را شدیدا راه انداخته بود
فکر کنم آلرژی فصلیم دیگه رو بهبود باشه
برگردیم به دنیای واقعی. اجازه هست؟

Saturday, March 29, 2008

No Country for Young Men

+ Where will you go in the new-year break?
- Uptown.

تعطیلات عید کجا میرین؟ +
.بالا شهر -

Sunday, March 23, 2008

No Flights Available For The Savior

Maybe those new-year homework leaflets were better
than swearing at friend or foe upon songs
or filling 200 pages of signature practice for days of fame.
isn' it the right time for the savior to drop by yet??

شاید همان پیکهای شادی بهتر بودند
از فحش کشیدن به جان این و آن روی آهنگ
و یا 2 دفتر صد برگ تمرین امضا برای روزگار شهرت
وقتش نشده هر کس که میخواهد بیاید، بیاید نجاتمان دهد؟

Thursday, March 13, 2008

I love Britney a$$hole

Turn the lamps above your heads off please!
No electricity is produced by watching special films
& listening to special music only, in the brain!
Intellectuality, powered by civil power plants has turned into a tale of its own!


.لامپهای اضافیه بالای سرتون رو خاموش کنین لطفا
،با فیلم خاص دیدن و آهنگ خاص گوش دادن تنها
.الکتریسیته در مغز تولید نمیشه که ادعا جان
.روشنفکری با برق شهری هم قصه ای شده برای خودش

Monday, March 10, 2008

Sure! All Men Marry!

God was also born in a conservative family.
Waited on her cousin to come to age,
but she had her own official BF,b*tch.

.خدا هم در خانواده ای سنتی بدنیا اومد
.کلی صبر کرد تا دختر خاله اش به سن تکلیف برسه
.ولی بی حیا بی.اف فاب داشت

Friday, March 07, 2008

& The Audiance Is Gone

The not-caring-what-others-say you,
That was surely why we became friends.
But the sole reason we hang out together,
is summarized in your car, "Honey"!

Signed by: I-Am-A-Butterfly of
Thanks-I-Don't-Have-Wings Tribe

،تو"ی هرچی-مردم-میگن-بگن"
.مطمئنا به همین علت باهات دوست شدم
،اما تنها دلیلی که با هم بیرون میریم
"خلاصه میشه به ماشینت "عزیزم
امضا: من-پروانه ام از
قبیله خدا-رو-شکر-بال-ندارم

Wednesday, February 27, 2008

If Not All

These whistles, most of 'em need BEEPs in between.

. این سوتها، بیشترشون نیاز به سانسور دارن

Friday, February 22, 2008

The Fortune-Teller is a Hat

Except the one that leads straight to hell,
He's locked up all the doors around me.
Even God gets so NOT-FUNNY sometimes!

،به جز اونی که به جهنم باز میشه
.همه درهای دور و برم رو قفل کرده
.خدا هم خیلی نات-فانی میشه گاهی

Wednesday, February 13, 2008

Can't Wear That Ring Yet

I love you honey!

God, me & Darwin
The no-handed, huge-handed & ring-losing-handed

!عاشقتم عزیزم
خدا، من و داروین
بی دست، گنده دست و حلقه-گم-کن دست

Wednesday, February 06, 2008

The Most Unromantic People

"The Prophets" tv series had lost audiance,
so God cut it short.
& then sold its screen rights
to the middle east countries.
،مجموعه "پیامبران" بیننده نداشت
خدا سریالشون رو قطع کرد
بعد هم امتیازش رو فروخت
. به این کشورهای خاورمیانه

Sunday, February 03, 2008

Burnt & Frozen Rear Ends Vanish

The Human Production Line also needs innovation.
Humans will be more attractive & the more comfortable
By the simple installation of black horizontal lines on their butts
Like those in the younger-than-Hunter cars' butts
As heaters, Chillers & sometimes Hiders!

خط تولید آدمها هم به نوآوری نیاز دارد گویا
آدمیزاد هم جذابتر میشد و هم راحتتر حتما
با نصب خطوط عرضی سیاه رنگ موازی روی باسنش
مثل باسن ماشینهای جوانتر از پیکان، به عنوان
!Hider یا حتی گاهی Chiller, Heater

Thursday, January 31, 2008

The No Lamp Zone

I used to run faster than the neighbor's turtle
I was also much taller and a bit more handsome in comparison.
But what I really needed was a shell of my own
to spend some lonely time inside it & sometimes
smuggle someone in from the front door & help evade from the one behind.
The poor neighbor is still looking for his turtle while I smuggle myself in
from the front door & sometimes evade from the one behind.

من هم از لاک پشت همسایه تندتر میدوییدم
هم ازش کلی قد بلندتر و اندکی خوش چهره تر بودم
ولی چیزی که لازم داشتم یه لاک بود
که گاهی سرم تو مال خودم باشه و گاهی یکی دیگه رو هم
.بدون دردسر دزدکی از در جلو بیارم توش و از در عقب فراریش بدم
.همسایه بیچاره هنوز دنبال لاک پشتش میگرده
.من هم از در جلو دزدکی میام و گاهی از در عقب در میرم

Thursday, January 17, 2008

FCUK

Human race is unique in many ways;
We show our deepest love & extreme haterd
With the same reproductive action.
It sometimes becomes truly confusing for both sides to differentiate though.

!انسان موجودیست بس عجیب
ما عمیقترین عشق و اوج تنفرمون رو
.با همان عمل تولیدی مشابه به طرف نشون میدیم
...گاهی افتراقش واقعا برای هر دو طرف مشکله