Sunday, April 23, 2006

VTD: Visually Transmitted Disease

.چقدراحمق خواهیم بود اگر خود را اولیور توئیست وار تصور کنیم
.دزدی بی اراده، ناچار و غریقی در دریای سرنوشتی که خودمان در آن دستی نداشته ایم
.نه! اولیور و چارلی از ما شریفترند. ما فاگین و فاگین پروریم
...از ایدزهم هزار مرتبه مرگبارتر. مرض دزدی را حتی با نگاه به همدیگه انتقال میدیم چه رسد به بوسه و

WHO agent

1 comment:

  1. به هر حال باید یک ویژگی داشته باشیم خب.

    ReplyDelete