Thursday, April 20, 2006

Dancing With The Undead

وطن من یک تنور مسطح است که کف آن را گل پخته
.به صورت مربعهای کوچک و شکسته تا فرسنگها میپوشاند
. اینجا گورستان خاطراتم است . من بارها آنها را اینجا کشته ام، مدفون کرده ام و دوباره زنده کرده ام
.گویی مدتهاست دم مسیحایی را به سخره گرفته ام

آسمان صاف است با چند ابر کومولوس در دوردست و من
.در پی جواز دفن خاطرات حال و نبش قبر خاطرات دیروز در این صحرا پرسه میزنم

Bingalius Cesar

No comments:

Post a Comment