Sunday, December 31, 2006

Drunk on Shadows

You are XX and I am XY.
Your chatterbox 'X's are blind
My mascular 'X' & 'Y' are deaf & mute.
You are still looking as I am talking.

From: Talks-with-actions of the XY tribe
To: Cares-for-words of the XX tribe

XY هستی و من XX تو
های پرحرف تو کورندX
مردانه من کر و لال XY
من هنوز برایت حرف میزنم
در حالیکه تو نگاهم میکنی
XY از: با- رفتار - حرف - میزند از قبیله
XX به: به - کلمات - اهمیت - میدهد از قبیله

Thursday, December 28, 2006

This Sad Wing Of Destiny

Forget all we are told,
talk to the stranger I am,
before we get too old.
In the end we are all the product of
our moms talking to a stranger.
.همه چیزهایی که به ما گفته اند را فراموش کن
،با من غـریـبـه حرف بزن
.قبل از این که خیلی بزرگ شویم
در نهایت ما هم محصول
.حرف زدن مادرانمان با غریبه ای هستیم

Tuesday, December 26, 2006

Down To This...

1. If there was no Roger Waters, my religion had no prophets & no holy book.
Without decent music, no prayer was to be held.
2. Take my advice as a victim; noone & I mean NO ONE deserves to be overvalued.
3. Farsi seems awkward, in love language. English, French...
4. There is nothing wrong with singing along, loud, with your fave songs
& laughing your heart out when watching Becker, Friends, 3rd rock from the sun...
5. Don't ever doubt giants & their ability to have blogs.
6. Ain't boys banal when they pretend to be men & girls when they try to seduce?

"Me thanks all the ones who've tagged me, tags no one in particular & leaves an open invitation."

۱دین من بدون راجر واترز نه پبامبری دارد و نه کتاب مقدسی
و بدون موسیقی ارزشمند،برگزاری هر گونه عبادتی بی معناست
۲حرف این قربانی رو قبول کن: هــــیـــچ کــــس، به معنای واقعی کلمه
ارزش بیش از حد ارزش دادن رو نداره
۳زبان فارسی در مقوله عشقی بسی نخراشیدست. انگلیسی، فرانسه
۴همخوانی با آهنگهای مورد علاقه و بلند خندیدن در حالایکه
بکر، فرندز، ترد راک فرام د سان ... میبینین هــــــــیــــچ ایرادی نداره
۵هیچ وقت به غولها و توانایی اونها برای بلاگر بودن شک نکن
۶حوصله سربر نیستند پسران وقتی تظاهر به مردانگی میکنند و
دختران وقتی ماسک دلربایی به چهره میزنند؟

Thursday, December 21, 2006

Cooling Down

Waste with my friends n' family,
The time I promise to spend with myself.

با خانواده و دوستان سپری میکنم
.وقتی را که بارها به خود قـولش را میدهم

Monday, December 18, 2006

Global Cooling

My blankets are unable to keep me warm.
.پتـوهایـم از گرم نگه داشتـنم عاجزنـد

Friday, December 15, 2006

If I were you

I feel sad for you as well,
you who accuse me of having a natural internal happiness.
How stupidly can't your frozen brain to medulla comprehend,
that only the saddest can wear ever-happy masks.

Do I have to repeat myself that
In the short distance between Feri & Ajdar
There are more things than just the hot French Fries
to burn the souls of the African-hearted like me?

دلم میسوزد برای تو هم
.تویی که من را به سرحالی ذاتی متهم میکنی
چقدر ابلهانه مغز تا بصل النخاع یخ زده ات نمیفهمد
.که تنها آدمهای غمگین صورتکهای همیشه شاد دارند و بس

باز هم باید تکرار کنم آخر این را
که در فاصله کوتاه فری تا اژدر
چیزهایی بیشتر از سیب زمینی داغ است
که جان آدمهای آفریقایی دلی همچو مرا میسوزاند؟

Wednesday, December 13, 2006

My Endless Mundane Weeks...

All my Saturdays & Sundays,
have turned into Mondays & Tuesdays.

.همه پنجشنبه-جمعه هایم، به شنبه-یکشنبه تبدیل شده اند

Wednesday, December 06, 2006

Stupidity wins hearts...

It is just not for me dude!
GFs are for the ones who can tolerate
listening to a ten minute unilateral conversation
praising the local resturant's lettuce salad with a smile
& intrupt it with complimenting the muse's pedicure, manicure &
pale highlight! & that's definitely not me!
I am leaving this court to join Virgin Mary's team.

اصلا من به درد این کار نمیخورم
داشتن مال اوناییه که میتونن گوش دادن GF
به یک مکالمه یک طرفه در وصف سالاد کاهوی
اغذیه فروشی سر کوچه رو، لبخند به لب تحمل کنن و
در نهایت بحث رو با تعریف از پدی کور، مانی کور و
!هایلایت رنگپریده ای که ندیدن به پایان ببرن! نه من
.اصلا من ترک زمین میکنم و میرم توی تیم مریم مقدس اینا

Monday, December 04, 2006

Pick your flowers before the wedding PLEASE!

" Ma demoiselle ... I ask for the third time..."
An ordinary comment: hmmm... Excuse me ma'am, Have you just found this hunk in the street or what!?
Moral: For a better, faster outcome, maybe guys should handle the flower picking as well!
"...دوشیزه محترمه خانوم ... برای بار سوم میپرسم"
یک سوال:اممم ببخشید خانوم! مگه شما این آقا روهمین الان تو خیابون پیدا کردین؟
نتیجه گیری: به منظور سر و سامان دادن قضایا، شاید بهتر باشه گل چیدن هم به آقایون محول بشه

Friday, December 01, 2006

Winter-Blind!

Like I haven't got enough problems already!
What is it with these new knee high boots!!

!مثل اینکه خودم به اندازه کافی مشکل ندارم
آخه این چکمه های زیر زانو رو هم باید تحمل کنم؟