Tuesday, September 30, 2008

Diarrhetic pigeons of peace

Even diarrhetic pigeons & crows of the first six months are tolerable
alongside the snow & rainfalls of the second six, only if;
You ain't got a car,
the nerve for a Carwash
& above all; a girlfriend.

هم کلاغ و کبوتر اسهالی شش ماه اول سال قابل تحمل هستن
هم باران و برف شش ماه دوم به شرط اینکه؛
ماشین نداشته باشی
حوصله کارواش
.و از همه مهمتر دوست دختر

Saturday, September 27, 2008

Language, Love & The sad guitar

There are 32 different words for LOVE in Eskimo language.
But there is only one word in English to describe
The big Nike shoes, Bijou the pillow & the one you call your love.
Now in which language do you expect JEALOUSY to be more meaningful Love?

"سی و دو کلمه متفاوت دارد زبان اسکیمویی برای این "عشق
ولی فقط یک کلمه توصیف میکند عمق احساس آدم را در زبان فارسی
.در مورد این کفشهای بزرگ نایکی، بیژو-بالشه و کسی که عشقت خطابش میکنی
خوب انتظار داری حسادت در کدام زبان معنی دار تر باشد آنوقت عشق من؟

Sunday, September 21, 2008

A World Full of Sickness

Man facing a woman with Kill-His-Best-Friends syndrom
is forced into developing Meet-Her-Best-Friends syndrom
which leads to her Why-Do-You-Talk-to-My-Friends-Too-Much Syndrom.
& she retaliates with No-$ex-For-Now syndrom.
That is definitely how AIDS spreads.

Footnote: (KHBF syn, MHBF syn, WDYTMF syn, NSFN syn, AIDS)

آقایونی که با خانومهای مبتلا به سندرم دوستای-صمیمیش-رو-بکش مواجه میشن
مجبور به ابتلا به سندرم با-دوستای-صمیمی-اون-آشنا-شو میشن
که بعد از مدتی باعث ایجاد سندرم چرا-با-دوستام-اینقدر-حرف-میزنی در خامومها میشه
.که به نوبه خودشون با سندرم تا-اصلاع-ثانوی-سـکـس-بی-سـکـس با آقایون مقابله میکنن
.ایدز بدون شک اینجوریه که گسترش پیدا میکنه

Friday, September 19, 2008

Natural Hormonal Darwinian Murderism (KHBF Syndrom)

The side effect of these various make-up material
or the X chromosome effect, I don't really know.
Women tend to develop KILL-HIS-BEST-FRIENDS syndrom.

عوارض جانبیه این لوازم آرایشی رنگارنگه
.یا تاثیر کروموزوم ایکس، از درک من جداً خارجه
.خانومها مبتلا به سندرم دوستای-صمیمیش-رو-بکش میشن

Tuesday, September 16, 2008

Rule-Book

Any moron like me, who despite knowing all the rules,
tries not to go by them for the 1000th time,
Only ends up dating his/her lap-top for the 1000th time.
That is if the lap-top has still not left him/her for one of the 1000.
Signed by: A-Titanic-drowning-for-the-1000th-time Captain
،هر احمقی مثل من که با وجود اشراف به تمامشان
،برای بار هزارم هم سعی کند طبق قواعد بازی رفتار نکند
.فقط مجبور میشود دوباره برای بار هزارم با لپ-تاپش قرار عاشقانه بگذارد
.البته اگر لپ-تاپش تا آن موقع هنوز با یکی ازهمان هزارتا فرار نکرده باشد
امضا: کاپیتان تایتانیکِ-هزارمین بار-درحال-غرق-شدن

Tuesday, September 09, 2008

I am on your side nevertheless

It is full of three sides;
The above-the-belly side,
the below-the-belly side
& people-with-no-sense-of-humour side.
This month is probably a right triangel.
پر است از سه جنبه؛
،جنبه معده به بالا
جنبه معده به پایین
. و آدمهای بی جنبه
.این ماه قاعدتاً مثلثیست قائم اازاویه

Saturday, September 06, 2008

A pocket size sun

The hardship of Ramadan is not understandable at all for
the likes of me as a non-believer, for parents nor the lonely believers.
Ramadan brings its hardship hard on special parts of the
religious, this-month-only-say-their-prayers youth with working parents
who used to sneak their opposite sex friend in just to let them cool-heat-cool.
Do you still call hunger hard in comparison?

فشار رمضان را نه امثال من ناباور درک میکنند
.نه مادر و پدرها و نه افراد معتقد تنها و بیکس
رمـضان وارد میکـند فشـار واقعیش را به جـاهـایی
از جوانهای معتقدِ در این ماه نمازخوان با والدین شاغل که
.دوست آن یکی جنسشان را سر ظهر راه میدادند زیر کولر خنک-داغ-خنک شود
هنوز هم به گرسنگی میخواهی بگویی فشار؟

Thursday, September 04, 2008

If only not under medical oath

Drugs, alcohol, power, blogging & other sorts of addiction.
But I sometimes wish only to help the ignorant many
with bad long oxygen-abuse problems.

.مواد، الکل، قدرت، بلاگنویسی و دیگر اعتیادها
اما گاهی دلم میخواهد فقط کمک کنم به جماعت کثیر نادانِ
.مبتلا به عادت طولانی و بد سوءِ مصرف اکسیژن

Monday, September 01, 2008

Might Makes Fight

God had to attend anger management classes,
a month each year till the end of days.
In order to keep his angels, property and apples safe,
he set two codes(Ramd) in Arabic which had no "Z" then
& though things were slow he said FAST & named the month Ramadan.

خدا مجبور بود تا آخر دنیا هر سال یک ماه
.برود به این کلاسهای کنترل خشم
جهت حفظ حوری ها، اموال و سیبهایش وچون عربی آن ضمان
پژگچز" را نداشت دو رمضی کرد همه قفلها را و"
.در حالی که شب بود به همه گفت روضه و این ماه دو رمضدار هم رمضان